BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gelecek sene 40 YENİ ŞUBE 450 YENİ PERSONEL Garanti

Gelecek sene 40 YENİ ŞUBE 450 YENİ PERSONEL Garanti

2008’in ilk 9 a­yın­da yüz­de 21 ar­tış­la 1.5 mil­yar YTL’nin ü­ze­rin­de kâr e­den Ga­ran­ti Ban­ka­sı k­riz or­ta­mı­na rağ­men 2009 yı­lın­da da bü­yü­me­si­ni sür­dü­re­rek ye­ni şu­be a­çıp is­tih­da­mı­nı ar­tı­ra­cak> İSTANBUL - Mustafa SEZER ZORDAKİ MÜŞTERİYE YENİ KREDİ Vadesi gelmemiş kredileri geri çağırmadıklarını belirten Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, düzenlenen basın toplantısında, gerçekten zor durumda kalanlara yeni kredi açacaklarını da söyledi. IMF İ­LE FA­İZ­LER DE DÜ­ŞER Er­gun Özen, kriz or­ta­mın­da İMF ile an­la­şıl­ma­sı­nın doğ­ru ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “An­laş­ma, ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­la ya­pı­la­cak kre­di an­laş­ma­la­rın­da ve fai­zin düş­me­sin­de olum­lu et­ki sağ­la­ya­cak” de­di Garan­ti Ban­ka­sı kri­ze rağ­men ma­kul bo­yut­ta bü­yü­me­ye odak­lan­dı. Ga­ran­ti Ban­ka­sı’nın 3. çey­rek bi­lan­ço so­nuç­la­rı­nın açık­lan­dı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­gun Özen kri­ze güç­lü bir şe­kil­de gir­dik­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak “Bü­yü­me­mi­zi ge­le­cek yıl da sür­dü­re­ce­ğiz. 2009’da mev­du­at­ta yüz­de 25’in üze­rin­de, TL kre­di­ler­de bu yı­la gö­re bi­raz azal­may­la yüz­de 15-17 ara­sı bü­yü­me ön­gö­rü­yo­ruz. Ga­ran­ti ola­rak 2009’da 40 ye­ni şu­be aça­ca­ğız. Bu zor­lu dö­ne­me rağ­men ele­man çı­kar­ma­ya­ca­ğı­mız gi­bi 450 per­so­nel da­ha ala­rak 17200 ça­lı­şa­na ula­şa­ca­ğız. Şu­be sa­yı­mız­da ye­ni şu­be­ler­le top­lam­da 776 ola­cak” de­di. Yı­lın ilk 9 ayın­da kon­so­li­de ola­rak ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 21 ar­tış­la 1 mil­yar 509 mil­yon 411 bin YTL kâr et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Ge­nel Mü­dür Özen, yüz­de 25’lik bir öz­kay­nak kâr­lı­lı­ğı­na eriş­tik­le­ri­ni di­le ge­ti­re­rek, fa­iz ge­li­ri, üc­ret ve ko­mis­yon­lar­dan olu­şan ola­ğan ban­ka­cı­lık ge­lir­le­ri­nin ise yüz­de 30 yük­sel­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Er­gun Özen, mev­du­at­lar­da ise yüz­de 30 ora­nın­da bü­yü­dük­le­ri­ni söy­le­ye­rek ser­ma­ye ras­yo­la­rı­nın­ da or­ta­la­ma­la­rın çok üze­rin­de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Er­gun Özen, 89 mil­yar YTL’lik bir ak­tif bü­yük­lü­ğe ulaş­tık­la­rı­nı ver­dik­le­ri tüm kre­di­le­rin ise yüz­de 21 ar­tış­la 63 mil­yar YTL’ye ulaş­tı­ğı­nı vur­gu­la­dı. ‘Kre­di­yi ça­ğır­ma­yız ye­ni kre­di aça­rız’ Özen, re­el sek­tö­rü fon­la­ma­ya her dö­nem­de de­vam ede­cek­le­ri­ni de söy­le­di. Er­gun Özen kre­di­le­rin ge­ri çağ­rıl­ma­sı ko­nu­suy­la il­gi­li gö­rü­şü­nün so­rul­ma­sı üze­ri­ne, “Sek­tör­de böy­le bir kaç mün­fe­rit olay ol­muş­tur. Ga­ran­ti Ban­ka­sı’nda kre­di­yi va­de­si gel­me­den ça­ğır­ma­yız. Hat­ta bu dö­nem­de ger­çek­ten zor du­rum­da ka­lan müş­te­ri­le­rin kre­di­le­ri­ni ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı için­de ola­ca­ğız” de­di. Sen­di­kas­yon­la­rı ye­ni­le­ye­ce­ğiz Özen ay­rı­ca ta­kip­te­ki ala­cak­lar ora­nı­nın şu an­da yüz­de 2.1 ol­du­ğu­nu fa­kat bu­nun iler­ki dö­nem­ler­de yük­sel­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak “Fa­kat bu bi­zim için prob­lem ol­maz. Biz bu ris­ki yö­ne­te­cek güç­te­yiz” de­di. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, 28 Ara­lık­ta va­de­si ge­len 700 mil­yon do­lar­lık sen­di­kas­yon ko­nu­sun­da, ise “Yüz­de 50-70 ora­nın­da ye­ni­le­ne­cek­tir ve en yük­sek uza­tım ve en yük­sek ye­ni­le­me ora­nı­nı bi­zim ya­pa­ca­ğı­mız­dan şüp­he­miz yok” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT