BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Gücümüzü birleştirdik müşterimiz kral oldu’

‘Gücümüzü birleştirdik müşterimiz kral oldu’

BMD Baş­ka­nı Ak­yi­ğit, k­riz dö­ne­min­de kâr­dan çok pa­zar pa­yı­nı ko­ru­ma­ya o­dak­lan­dık­la­rı­nı, yüz­de 10 enf­las­yo­na rağ­men fi­yat­la­rı a­şa­ğı çek­tik­le­ri­ni söy­le­di> Uğur KÜ­ÇÜK İS­TAN­BUL KİRALAR SABİTLENSİN Alış veriş merkezlerinde kiraların yüksek olmasına da değinen Akyiğit, “Kiralar mağazanın cirosuna göre belirlenirse adalet de sağlanmış olur. Bugün 190 alışveriş merkezinin bulunduğu Türkiye’de sadece 10’u doları 1.25’e, euro’yu ise 1.80’e sabitledi” dedi. Pe­ra­ken­de­ci­ler, kri­ze gir­me­mek için bir­bir­le­ri ara­sın­da­ki re­ka­be­ti bı­ra­kıp or­tak ha­re­ket et­me­ye baş­la­dı. Bir­le­şik Mar­ka­lar Der­ne­ği (BMD) ve Col­le­zi­one Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ek­rem Ak­yi­ğit, “Kriz se­be­biy­le ra­kip­ler müt­te­fik ol­du, or­tak ama­ca oy­nu­yo­ruz. Gü­cü­mü­zü bir­leş­ti­re­rek müş­te­ri­mi­zi kral yap­tık” de­di. Ak­yi­ğit, kriz­de ayak­ta ka­la­bil­mek için der­nek bün­ye­sin­de­ki mar­ka­la­rın fa­ali­yet­le­ri­ni an­lat­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da, 160 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­yan pe­ra­ken­de sek­tö­rü­nün, glo­bal kriz­de is­tih­dam ve tü­ke­tim ko­nu­la­rın­da olum­suz et­ki­len­me­me­si için ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di. İN­Dİ­RİM VE KAM­PAN­YA Ek­rem Ak­yi­ğit, tü­ke­ti­ci­yi baş­tan ra­hat­la­tan uy­gu­la­ma­lar­la se­zo­nu aç­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, ül­ke­de­ki yüz­de 10’u aşan ge­nel enf­las­yo­na rağ­men fi­yat­la­rı ar­tır­ma­dık­la­rı­nı, bir­çok ürü­nün ge­çen se­ne­ki fi­yat­la­rın al­tın­da sa­tıl­dı­ğı­nı da ifa­de et­ti. BMD Baş­ka­nı Ak­yi­ğit, şun­la­rı söy­le­di: “Kriz se­be­biy­le ra­kip­ler müt­te­fik ol­du ve or­tak ama­ca oy­nu­yo­ruz. Son­ba­har-Kış se­zo­nu­nun açı­lı­şın­da in­di­rim, pro­mos­yon ve kam­pan­ya­lar­la müş­te­ri­ye ca­zip im­kan­lar sun­duk. Bu­nun fay­da­sı­nı da gör­dük. Za­ten bu dö­nem­de önem­li olan kâr­dan çok, pa­zar pa­yı­mı­zı ko­ru­mak ve müm­kün­se bü­yüt­mek” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT