BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sü­rü­cü kurs­la­rın­dan ‘staj­yer ol­ma­dan eh­li­yet alın’ uya­rı­sı

Sü­rü­cü kurs­la­rın­dan ‘staj­yer ol­ma­dan eh­li­yet alın’ uya­rı­sı

Ye­ni ka­nun­la eh­li­yet al­ma­nın zor­la­şa­ca­ğı­nı sa­vu­nan kurs­lar, sü­rü­cü aday­la­rı­nı çek­me­nin yol­la­rı­nı arı­yorYe­ni ka­nun­la eh­li­yet al­ma­nın zor­la­şa­ca­ğı­nı sa­vu­nan kurs­lar, sü­rü­cü aday­la­rı­nı çek­me­nin yol­la­rı­nı arı­yor Ka­ra­yol­la­rı Tra­fik Ka­nu­nu’nun AB stan­dart­la­rı­na gö­re ye­ni­den dü­zen­len­me­si yö­nün­de­ki ça­lış­ma­lar sü­rer­ken, ta­sa­rı­nın ya­sa­laş­ma­sın­dan son­ra eh­li­yet al­ma­nın zor­la­şa­ca­ğı­nı sa­vu­nan sü­rü­cü kurs­la­rı, ca­zip kam­pan­ya­lar ve “staj­yer­lik uya­rı­sı” bu­lu­nan ilan­lar­la sü­rü­cü aday­la­rı­nı çek­me­ye ça­lı­şı­yor. Ka­ra­yol­la­rı Tra­fik Ka­nu­nu tas­la­ğı­na gö­re, ye­ni eh­li­yet ala­cak­la­ra 2 yıl “staj­yer sü­rü­cü bel­ge­si” dü­zen­le­ne­cek, bu sü­re­de yıl­lık 50 ce­za pu­anı­nı dol­du­ran­la­rın bel­ge­si ip­tal edi­le­cek. Tas­lak­ta, ay­rı­ca 5 de­fa kır­mı­zı ışık ve hız sı­nı­rı ih­la­li ya­pan sü­rü­cü­le­rin bel­ge­le­ri­ne 6 ay el ko­nul­ma­sı, teh­li­ke­li araç kul­la­nan­lar hak­kın­da ad­li iş­lem ya­pıl­ma­sı yer alı­yor. Ada­na’da 20 yıl­dır fa­ali­yet gös­te­ren bir sü­rü­cü kur­su­nun sa­hi­bi Tü­lay Tü­mer, ya­sa çık­tık­tan son­ra eh­li­yet alan­la­rın, ön­ce­lik­le staj­yer sü­rü­cü ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Sü­rü­cü bel­ge­si­ni alan ki­şi­le­rin doğ­ru­dan araç kul­la­na­ma­ya­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Tü­mer, “Ya­nın­da de­ne­yim­li bir sü­rü­cü ol­ma­dan staj­yer­ler araç kul­la­na­ma­ya­cak. Üs­te­lik, teo­rik eği­tim sü­re­si de 21 gün­den 6 aya çı­ka­rı­la­cak” de­di.
Kapat
KAPAT