BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­cuk­lar hak­la­rı­nı arı­yor!

Ço­cuk­lar hak­la­rı­nı arı­yor!

Ulus­la­ra­ra­sı Ço­cuk Mer­ke­zi’nin ko­or­di­nas­yo­nun­da An­ka­ra Ba­ro­su Ço­cuk Hak­la­rı Mer­ke­zi ve Gün­dem: Ço­cuk Der­ne­ği ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len “Biz­ce Hak­lar Pro­je­si” kap­sa­mın­da bir ara­ya ge­len ço­cuk­lar, hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı ve güç­len­di­ril­me­si için öne­ri­ler­de bu­lun­du.Ulus­la­ra­ra­sı Ço­cuk Mer­ke­zi’nin ko­or­di­nas­yo­nun­da An­ka­ra Ba­ro­su Ço­cuk Hak­la­rı Mer­ke­zi ve Gün­dem: Ço­cuk Der­ne­ği ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len “Biz­ce Hak­lar Pro­je­si” kap­sa­mın­da bir ara­ya ge­len ço­cuk­lar, hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı ve güç­len­di­ril­me­si için öne­ri­ler­de bu­lun­du. 6-17 yaş ara­sın­da­ki 113 ço­cu­ğun ka­tı­lı­mıy­la yü­rü­tü­len pro­je kap­sa­mın­da, 12 fark­lı ça­lış­ma gru­bu oluş­tu­ru­la­rak, ço­cuk hak­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ve hak ih­lal­le­ri de­ğer­len­di­ril­di. Ço­cuk­lar, “su­ça itil­miş ço­cuk­lar­la, suç­lu ye­tiş­kin­le­rin yar­gı­lan­ma­sı ara­sın­da far­lı­lık­lar ol­ma­sı­nı, öğ­ret­men­le­rin ve okul yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ço­cuk psi­ko­lo­ji­si ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­me­si­ni, kız ve er­kek­ler ara­sın­da ayı­rım ya­pıl­ma­ma­sı­nı, okul ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın eği­ti­me de­va­mı­nın ta­kip edil­me­si­ni, ço­cuk hak­la­rı ih­lal­le­ri­ne ba­sın­da da­ha faz­la yer ve­ril­me­si­ni” is­te­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT