BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Met­ro bak­kal­la­ra mal sat­ma­nın yo­lu­nu öğ­re­te­cek

Met­ro bak­kal­la­ra mal sat­ma­nın yo­lu­nu öğ­re­te­cek

Met­ro Top­tan­cı Mar­ket ile İs­tan­bul Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği’nin (İS­TE­SOB) des­tek­le­riy­le 18 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de ger­çek­le­şe­cek olan ‘Es­na­fım’08 Kon­fe­ran­sı’nın ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da İS­TE­SOB Baş­ka­nı Su­at Yal­kın ve Met­ro Top­tan­cı Mar­ket Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Er­gin pro­je hak­kın­da bil­gi­ler ver­di.> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Met­ro Top­tan­cı Mar­ket ile İs­tan­bul Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği’nin (İS­TE­SOB) des­tek­le­riy­le 18 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de ger­çek­le­şe­cek olan ‘Es­na­fım’08 Kon­fe­ran­sı’nın ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da İS­TE­SOB Baş­ka­nı Su­at Yal­kın ve Met­ro Top­tan­cı Mar­ket Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Er­gin pro­je hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Met­ro Top­tan­cı Mar­ket Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Er­gin, “Kon­fe­rans Tür­ki­ye için bir ilk, bu­nun ne­de­ni ci­ro­mu­zun üç­te bir­lik bö­lü­mü­nü bak­kal­la­rın ve es­na­fın oluş­tur­ma­sı. Ama­cı­mız es­na­fın ayak­ta kal­ma­sı, ge­liş­me­si ve ko­run­ma­sı­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu. Kon­fe­ran­sı ana hat­la­rıy­la an­la­tan Er­gin, bak­kal­la­rın na­sıl mal sat­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den ne­ler sat­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ka­dar her­şe­yi kon­fe­rans bün­ye­sin­de ak­ta­ra­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. İs­tan­bul Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Su­at Yal­kın ise, sü­per mar­ket ya­sa­sı­nın çık­ma­sı­nı des­tek­le­dik­le­ri­ni be­lir­tir­ken dün­ya­da­ki eko­no­mik çal­kan­tı­dan do­la­yı es­na­fın bir­çok so­ru­nu ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di. 1000’i aş­kın ka­tı­lım­cı­nın bek­len­di­ği “Es­na­fım 2008” kon­fe­ran­sı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan ya­pa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT