BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Ye­ni mo­da k­ri­ze gö­re ­şe­kil­len­di

­Ye­ni mo­da k­ri­ze gö­re ­şe­kil­len­di

Silk & Cash­me­re Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Ay­şen Za­man­pur, mo­da­da da ya­şa­nan eko­no­mik kri­zin ken­di mo­da­sı­nı şe­kil­len­dir­di­ği­ni söy­le­di.Silk & Cash­me­re Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Ay­şen Za­man­pur, mo­da­da da ya­şa­nan eko­no­mik kri­zin ken­di mo­da­sı­nı şe­kil­len­dir­di­ği­ni söy­le­di. Bu­gün­kü mo­da­nın, ra­fi­ne ve her za­man mo­da ola­rak ka­la­bi­le­cek ürün­ler ol­du­ğu­nu ifa­de eden Za­man­pur, “Bu­gün­kü mo­da­da çok id­di­alı renk­le­re, ça­buk aşı­nan ma­ter­yal­le­re yer yok” di­ye ko­nuş­tu. Bu­nun ye­ri­ne her dö­nem gi­yi­le­bi­le­cek ürün­le­rin ön­de ol­du­ğu­nu be­lir­ten Za­man­pur, kriz­le bir­lik­te mo­da­da çok ke­sin dö­nü­şün ya­şan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Son 6 yıl­dır mo­da­yı et­ki­si al­tı­na alan ‘ucuz fi­yat, se­zon­luk kul­la­nım çok mo­dern’ çiz­çi­le­re ya­tı­rım ya­pan mo­da dev­le­ri­nin po­pü­la­ri­te­le­ri­nin bit­me­ye baş­la­dı­ğı­nı da söy­le­yen Ay­şen Za­man­pur, “Har­ca­nan pa­ra­nın se­zon so­nun­da sı­fır­lan­ma­sı fik­ri­ne da­ya­nan süreç bitiyor. Bun­dan böy­le uzun yıl­lar gi­yi­le­bi­le­cek mo­del­le­r sa­tı­labi­le­cek” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT