BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Su­nex­press fi­lo­su­nu ye­ni­li­yor

Su­nex­press fi­lo­su­nu ye­ni­li­yor

Su­nEx­press, fi­lo­sun­da­ki 3 adet Boe­ing 757-200 uça­ğı, da­ha genç Boe­ing 737-800 mo­del­le­riy­le de­ğiş­ti­re­cek.Su­nEx­press, fi­lo­sun­da­ki 3 adet Boe­ing 757-200 uça­ğı, da­ha genç Boe­ing 737-800 mo­del­le­riy­le de­ğiş­ti­re­cek. Kri­ze rağ­men bü­yü­me pla­nı çer­çe­ve­sin­de önem­li ­ka­rar­lar alan Su­nEx­press Yö­ne­tim Ku­ru­lu, bu kap­sam­da ilk ola­rak, fi­lo­da­ki 3 adet Boe­ing 757-200 uça­ğı­nın, da­ha genç Boe­ing 737-800 mo­del­le­riy­le de­ğiş­ti­ril­me­si onay­lan­dı. Su­nEx­press, 2009’un ba­şın­da ta­mam­la­na­cak ye­ni­le­me­den son­ra, 5.2 yaş or­ta­la­ma­sıy­la Tür­ki­ye’nin en genç fi­lo­la­rın­dan bi­ri­ne sa­hip ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT