BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oto­kar, Do­ruk’u do­ğal ga­za çe­vir­di

Oto­kar, Do­ruk’u do­ğal ga­za çe­vir­di

Oto­kar Do­ruk oto­bü­sü­nün do­ğal­gaz­lı ti­pi­ni ge­liş­tir­di.Oto­kar Do­ruk oto­bü­sü­nün do­ğal­gaz­lı ti­pi­ni ge­liş­tir­di. Koç Top­lu­lu­ğu şir­ke­ti Oto­kar, al­ter­na­tif ya­kıt­lar­la ça­lı­şan araç­lar üze­rin­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nın en ye­ni­si olan do­ğal gaz­lı Do­ruk 230DG’yi gö­rü­cü­ye çı­ka­rı­yor. Araç, oto­ma­tik vi­te­si, al­çak ta­ban gi­ri­şi, çev­re­ci olu­şu ve dü­şük ya­kıt tü­ke­ti­mi ile dik­kat çe­ki­yor. Do­ruk 230DG, do­ğal gaz­lı ol­ma­sı se­be­bi ile di­ğer ya­kıt­la­ra oran­la da­ha çev­re­ci. Kar­bon­di­ok­sit sa­lı­nı­mı­nı yüz­de 90’a ka­dar azal­tan Do­ruk, ta­sar­ru­fa yar­dım­cı olu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT