BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ay­gaz’da ku­rum­sal ile­ti­şim mü­dü­rü

Ay­gaz’da ku­rum­sal ile­ti­şim mü­dü­rü

Ay­gaz’ın Ku­rum­sal İle­ti­şim Mü­dür­lü­ğü’ne Dev­rim Çu­buk­çu atan­dı.Ay­gaz’ın Ku­rum­sal İle­ti­şim Mü­dür­lü­ğü’ne Dev­rim Çu­buk­çu atan­dı. Şir­ke­tin top­lam ku­rum­sal ile­ti­şim et­kin­lik­le­rin­den so­rum­lu ola­cak Çu­buk­çu, 1999 yı­lın­dan bu ya­na pro­fes­yo­nel ha­ya­tı­na Ame­ri­ka’da de­vam edi­yor­du. Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nde li­sans, Ge­or­ge Ma­son Üni­ver­si­te­si Eko­no­mi Bö­lü­mü’nde yük­sek li­sans eği­ti­mi alan Çu­buk­çu, BRT Rad­yo ve Te­le­viz­yo­nu, TRT, Ka­nal D, Se­lect BDDP ve Za­ra­kol gi­bi fir­ma­lar­da görev yaptı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 106445
  % -0.08
 • 3.4866
  % -0.07
 • 4.1734
  % 0.24
 • 4.7028
  % -0.15
 • 146.755
  % 0.01
 
 
 
 
 
KAPAT