BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > tu­zak­tan ku­man­da

tu­zak­tan ku­man­da

BE­YA­ZIT ÖZ­TÜRK: Sah­ne ça­lış­ma­la­rı­nız de­vam edi­yor... EROL EV­GİN: Evet de­vam edi­yor... Sen an­ne­ni ba­ba­nı al, bu cu­mar­te­si bi­zim sah­ne al­dı­ğı­mız me­ka­na gel... BE­YA­ZIT ÖZ­TÜRK: Ba­bam 15 yıl ön­ce öl­dü, ama an­nem­le ge­li­rim...tu­zak­tan ku­man­da (...CNN Türk-Na­sı Ya­ni) BE­YA­ZIT ÖZ­TÜRK: Sah­ne ça­lış­ma­la­rı­nız de­vam edi­yor... EROL EV­GİN: Evet de­vam edi­yor... Sen an­ne­ni ba­ba­nı al, bu cu­mar­te­si bi­zim sah­ne al­dı­ğı­mız me­ka­na gel... BE­YA­ZIT ÖZ­TÜRK: Ba­bam 15 yıl ön­ce öl­dü, ama an­nem­le ge­li­rim... te­be­şir to­zu “-İm­kan­la­rım art­tık­ça, im­kan­la­rı­mı kul­lan­ma gü­cüm aza­lı­yor...” (...Ro­bert Bres­so) Te­mel’in ye­ri İki ke­ke­me Te­mel’le Dur­sun ara­la­rın­da id­di­aya gir­miş­ler, “Kim bak­kal­dan da­ha hız­lı si­ga­ra alıp çı­ka­cak?...” Dur­sun bak­ka­la gir­miş; “-Ba­ba­babn­nna­aaa­a bi­ii­ii­ir ppa­apa­pap­ke­ket ma­ma­aa­ma­all­te­te­epe...” Bak­kal ver­miş si­ga­ra­yı Dur­sun çık­mış: 36 sa­ni­ye... Ke­ke­me Te­mel gir­miş bak­ka­la; “-Ba­ba­babn­nna­aaa­a bi­ii­ii­ir ppa­apa­pap­ke­ket Mmma­aaa­al­bo­ooo­ra­a...” Bak­kal: Uzun mu, kı­sa mı?... “-E... E... Ee­be­eni­iii­in...” bi­zim­ki­ler Ne ga­rip bir duy­gu, iki gün ön­ce şa­ka­laş­tı­ğı­nız bi­ri­nin ölüm ha­be­ri­ni al­mak... Evet, Ha­run Abi’yi de kay­bet­tik... “Oy nen­na” der­di sü­rek­li... Laz­ca “Oy anam” de­mek­ti ga­li­ba... Ka­vuş­tu an­ne­si­ne... Çok şa­ka­cıy­dı... O yüz­den çok sık ke­si­şir­di söz­le­ri­miz... “Sa­na bir fo­toğ­ra­fım var” de­di­ğin­de he­ye­can­la­nır­dım, çün­kü on­dan ge­len re­sim­ler ger­çek­ten çok ko­nu­şu­lu­yor­du... 2 se­ne­si kal­mış­ken ye­ni emek­li­lik ya­sa­sı çı­kın­ca, “Biz me­zar­da emek­li­yiz” der­di... Şa­kay­dı... Ama öy­le ol­du... Ve­fat eden­le­rin ar­ka­sın­dan ya­zı­lan kla­sik cüm­le­le­ri kur­mak is­te­mi­yo­rum... Sı­ra­dan bi­ri de­ğil­di Ha­run Abi; içi par­ça­la­nır­dı ama ne­şe­si yü­zün­de du­rur­du hep... Ken­di­si­ne Al­lah’tan rah­met, ai­le­si­ne ve ar­ka­daş­la­rı­na sa­bır di­li­yor, siz­den de du­a bek­li­yo­ruz... iti­raf re­yo­nu (...isim: ce­ku ...şe­hir: is­tan­bul ...yaş: yir­mi ye­di) Okul­dan çık­tık­tan son­ra ar­ka­daş­lar­la oto­bü­se bin­mek ye­ri­ne, ma­ce­ra ol­sun di­ye otos­top çe­ke­lim de­dik... Bir ara­ba ya­nı­mız­da dur­du, biz he­men do­luş­tuk içi­ne 5 ki­şi... Ney­se ada­ma, “Ta­ma­mız abi” de­dik... Adam bi­ze ga­rip ga­rip bak­tı, “Ni­ye bin­di­niz len ara­ba­ma” di­ye sor­du şaş­kın şaş­kın... “Abi otos­top çek­tik, sen de dur­dun” di­ye ma­ze­re­ti­mi­zi açık­la­yın­ca adam; “-Man­yak mı­sı­nız olum siz?... Bu­ra­sı be­nim evi­min önü, ara­ba­yı park ede­ce­ğim...” (omer.soz­tu­tan@tg.com.tr - iti­raf edin, re­zil ede­lim...) ha­ya­ta da­ir İn­san­dan za­ten ne bek­le­ne­bi­lir ki?... Yer­yü­zü­nün bü­tün ni­met­le­ri­ni ba­şın­dan aşa­ğı dö­kün, onu gırt­la­ğı­na ka­dar mut­lu­lu­ğa ba­tı­rın; öy­le ba­tı­rın ki, mut­lu­lu­ğun yü­ze­yi­ne ka­bar­cık­lar yük­sel­sin... Ona, ya­tıp uyu­mak­tan, bü­tün gün ku­ra­bi­ye ye­mek­ten ve in­san so­yu­nun de­va­mı­nı ge­tir­mek­ten baş­ka bir şey yap­ma­sı­na ge­rek kal­ma­ya­cak pa­ra­sal ge­lir sağ­la­yın... İş­te bu in­san, sırf nan­kör­lü­ğün­den ve re­zil­li­ğe olan eği­li­min­den do­la­yı, si­ze aya­küs­tü bir oyun oy­na­ya­cak­tır... Bu olum­lu ve akıl­lı dav­ra­nı­şı­nı­zın içi­ne, sırf ken­di meş’um ve ba­şı­na be­la­dan baş­ka bir şey ge­tir­me­ye­cek ha­yal­pe­rest ya­nı­nı so­ka­cak­tır... Ku­ra­bi­ye­le­ri kay­bet­me­yi gö­ze ala­cak, ora­ya bu­ra­ya ko­ca bur­nu­nu so­ka­cak, hat­ta bel­ki de en ol­ma­ya­cak be­la­nın, en ber­bat eko­no­mik du­ru­mun ba­şı­na gel­me­si­ni is­te­ye­cek­tir... (...Dos­to­yevs­ki) İğ­ne­lik... KAV­GA­YA DEĞ­MEZ Maz­lû­ma gü­cü­nü sen, İn­sâf­sız­ca di­ret­me... İyi­lik ede­mez­sen, Ba­ri kö­tü­lük et­me! Hak­lı ol­san da mut­lak, De­me­li kav­ga­ya, dur! Olu­ru­na bı­rak­mak, Bâ­zen en doğ­ru yol­dur! Bi­lin­mez ki­mi ni­çin, Hak­kı­na bo­yun eğ­mez... Doğ­ru­su dün­ya için, Kav­ga et­me­ye değ­mez! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. İn­ter­net si­te­si... Si­te ha­ber­le­ri ol­sun, kö­şe ya­zı­la­rı ol­sun ke­sin­lik­le ama ke­sin­lik­le oku­yu­cu yo­rum­la­rı­na açıl­ma­ma­lı. Si­te­de en çok gö­zü­me ba­tan dört bir ke­nar­da­ki be­yaz boş­luk­lar, bu gö­ze es­te­tik gö­rün­me­yen açı­ğı ka­pa­mak için si­te içe­ri­ği ek­ra­nı kap­la­ya­cak şe­kil­de ge­niş­le­til­me­li... Yal­nız bu ya­pı­lır­ken ke­nar­lar­da­ki boş­luk­la­rın rek­lâm­lar­la ta­mam­lan­ma­ma­sı isa­bet­li olur. Bu­nun dı­şın­da tık­la­nı­lan her ha­ber ay­rı bir pen­ce­re­de çı­ka­bil­me­li. Ya­zı­la­rın çe­şi­di de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir, oku­yu­cu­lar için pun­to ter­cih­le­ri bir ke­nar­da tu­tu­la­bi­lir... (...Ke­rem Dev­rim) EDİ­TÖR NO­TU: Ta­ma­mı ya­pı­cı olan gö­rüş ve eleş­ti­ri­ler için te­şek­kür edi­yor, de­va­mı­nı bek­li­yo­ruz... Ke­mal Bel­gin... Ya­za­rı­nız Ke­mal Bel­gin’in bu­gün (ön­ce­ki gün) ga­ze­te­miz­de yer alan ya­zı­sın­da, Fe­ner­bah­çe-Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si­ne da­ir ya­zı­sın­da 18 ki­şi­lik kad­ro­da olup ısın­ma­ya bi­le çık­ma­mış olan Mal­do­na­do’yu ilk 11’de oy­nat­mış... Ve di­ğer or­ta sa­ha oyun­cu­la­rıy­la be­ra­ber çok uyum­lu ve iyi bir maç çı­kat­tı­ğı­nı üs­tü­ne ba­sa ba­sa yaz­mış­tır... Me­rak et­ti­ğim ko­nu şu­dur ki; bu ya­zar ma­çı ne­re­den sey­re­de­rek ya­zar?... (...Cum­hur Bü­yük­çe­lik) EDİ­TÖR NO­TU: Yıl­lar­ca Fe­ner­bah­çe ile iç­li dış­lı ol­muş bir ya­zar­dan, sa­ha­da­ki fut­bol­cu­yu ta­nı­ma­ma­sı bek­le­ne­mez ta­bi­i ki... An­cak yo­rum­da isim ha­ta­sı ol­du­ğu açık...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT