BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 100 mil­yon nü­fu­s ha­yal!

100 mil­yon nü­fu­s ha­yal!

1988-2008 nü­fus ar­tış hı­zı ve­ri­le­rin­den yo­la çı­kı­la­rak ya­pı­lan tah­min­le­re gö­re, ha­len yüz­de 1.18 olan nü­fus ar­tış hı­zı 2010’da yüz­de 1.1’e, 2025’te de yüz­de 1’in al­tı­na dü­şe­cek.> AN­KA­RA Nü­fus ar­tış hı­zın­da­ki ge­ri­le­me­ye ba­kı­lır­sa Tür­ki­ye’nin nü­fu­su­nun 2050 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de bi­le 100 mil­yo­nu bul­ma­sı ha­yal gi­bi gö­rü­nü­yor. 2009 Yı­lı Prog­ra­mın­da yer alan 1998-2008 nü­fus ar­tış hı­zı dü­şüş eği­li­min­de yap­tı­ğı pro­jek­si­yo­na gö­re, bu yıl yüz­de 1.18 ola­rak he­sap edi­len nü­fus ar­tış hı­zı, 2010 yı­lın­da yüz­de 1.11’e, 2015 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de ise yüz­de 1’in al­tı­na ine­cek. Tür­ki­ye’nin nü­fus ar­tış hı­zı 2020’de yüz­de 0.8’e, Cum­hu­ri­ye­tin 100’ün­cü yı­lı ola­cak 2023’de yüz­de 0.7’ye, 2030’da yüz­de 0.5’e 2035’te yüz­de 0.3’e ge­ri­le­ye­cek. 2040 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de Tür­ki­ye nü­fu­su yüz­de 0.2’lik ar­tış hı­zıy­la 88 mil­yon 629 bin ki­şi ola­cak. 2046’da nü­fus ar­tış hı­zı he­men he­men sı­fır se­vi­ye­si­ne dü­şe­cek ve 89 mil­yon 165 ki­şi ola­cak. Tür­ki­ye nü­fu­su 2047’den iti­ba­ren ise ge­ri­le­ye­cek. 2047 yı­lın­da nü­fus ar­tış hı­zı ek­si yüz­de 0.00052’ye dü­şe­cek ve ül­ke nü­fu­su 89 mil­yon 161 ki­şi­ye ine­cek. 2050 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de ise ek­si yüz­de 0.000958’lik nü­fus ar­tış hı­zıy­la ül­ke nü­fu­su 88 mil­yon 986 bin ki­şi­ye ge­ri­le­ye­cek. 40 YILIN BEKLENTİLERİ Yıllar Nüfus Artış Oranı 2008 71419000 1.18 2010 73048000 1.11 2015 76879000 0.9 2020 80301000 0.8 2023 82129000 0.7 2030 85646000 0.5 2035 87455000 0.3 2040 88629000 0.2 2046 89165000 0.02 2047 89161000 -0.000052 2048 89129000 -0.000354 2049 89071000 -0.000656 2050 88986000 -0.000958
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT