BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yürüyüş yapan şişmanlara devlet bonusu

Yürüyüş yapan şişmanlara devlet bonusu

İn­gi­liz hü­kü­me­ti, o­be­zi­tey­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da, yü­rü­yüş ya­pan o­bez­le­re ö­dül pu­a­nı ve­re­cek.> LONDRA İn­gi­liz hü­kü­me­ti, o­be­zi­tey­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da, yü­rü­yüş ya­pan o­bez­le­re ö­dül pu­a­nı ve­re­cek. Hü­kü­me­tin 30 mil­yon po­und­luk sağ­lık p­rog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de, o­bez ve­li­ler ço­cuk­la­rı­nı o­ku­la yü­rü­ye­rek gö­tü­rür­se, o­bez­ler form tut­ma ders­le­ri­ne, za­yıf­la­ma ku­lüp­le­ri­ne ka­tı­lır­sa ya da ko­şu ya­par­sa ö­dül pu­an­lar ka­za­na­bi­le­cek. Uy­gu­la­ma kap­sa­mın­da, sü­per­mar­ket­ler­de­ki gi­bi ö­dül pu­a­nı top­la­nan kart­lar e­di­ne­cek o­lan o­bez­ler, bu pu­an­la­rı sağ­lık­lı gı­da, s­por mal­ze­me­le­ri ve s­por ders­le­ri i­çin kul­la­na­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT