BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Yer al­tı su­yu a­zal­dı ­Ka­ra­pı­nar çö­kü­yor!

Yer al­tı su­yu a­zal­dı ­Ka­ra­pı­nar çö­kü­yor!

Çok sayıda obruk gölün bulunduğu Karapınar’da, bölge halkı son çukur oluşurken deprem olduğunu zannetti.Çok sayıda obruk gölün bulunduğu Karapınar’da, bölge halkı son çukur oluşurken deprem olduğunu zannetti. > KON­YA Kon­ya’nın Ka­ra­pı­nar il­çe­sin­de 33 met­re de­rin­li­ğin­de ye­ni bir ob­ruk da­ha oluş­tu. Ka­ra­pı­nar’ın gü­ney ba­tı kıs­mın­da yer alan İno­ba yay­la­sın­da mey­da­na ge­len ob­ru­ğun 25 met­re ça­pın­da ve 33 met­re de­rin­li­ğin­de ol­du­ğu be­lir­til­di. Ob­ru­ğun içe­ri­sin­de su ol­du­ğu ve çök­me­le­rin za­man za­man de­vam et­ti­ği bil­di­ril­di. Yay­la­da ya­şa­yan Ah­met Cey­han, yak­la­şık 1 haf­ta­dır ev­le­rin­de sar­sın­tı ol­du­ğu­nu ve dep­rem zan­ne­de­rek dı­şa­rı kaç­tık­la­rı­nı ifa­de ede­rek şun­la­rı söy­le­di: “Sü­rek­li kor­ku içe­ri­sin­dey­dik. Kö­yün er­kek­le­ri bir ara­ya ge­le­rek çev­re­miz­de araş­tır­ma yap­tık. Yay­la­ya ya­kın bir yer­de gör­dük­le­ri­mi­ze ina­na­ma­dık. Su ses­le­ri gel­dik­çe ür­per­dik. Se­sin gel­di­ği ye­re yak­la­şın­ca top­rak çök­me­si ya­şan­dı­ğı­na şa­hit ol­duk.” Ob­ru­ğun ge­niş ala­na ya­yı­la­bi­le­ce­ğin­den en­di­şe eden Ka­ra­pı­nar Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri ekip­le­ri, ted­bir al­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Mu­ga­yı­toğ­lu ise son yıl­lar­da il­çe­nin fark­lı böl­ge­le­rin­de ye­ni ob­ruk­la­rın oluş­tu­ğu­na dik­ka­ti çe­ke­rek, çök­me­le­rin yer al­tı su­la­rın­da­ki azal­ma­ya bağ­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gö­çük­ler­le il­gi­li tet­kik­ler ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Mu­ga­yı­toğ­lu, böl­ge­de­ki hal­kın bü­yük risk al­tın­da ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT