BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ne o­la­cak hâ­lim?”

“Ne o­la­cak hâ­lim?”

İnsan ken­di­ni bü­tün mad­di men­fa­at­ler­den ve bağ­lı­lık­lar­dan so­yut­la­ya­bil­di­ği an­lar­da... “Akl-ı se­lim”in ilk dal­ga­la­rı vur­ma­ya baş­lı­yor ve bi­raz da “ben­cil­ce” gö­rü­nen bir en­di­şe ile “Ne ola­cak be­nim ha­lim?” so­ru­su­na ta­kı­lı­yor. En an­lam­lı ve işe ya­rar so­ru bu­dur: “Ne ola­cak be­nim hâ­lim?”İnsan ken­di­ni bü­tün mad­di men­fa­at­ler­den ve bağ­lı­lık­lar­dan so­yut­la­ya­bil­di­ği an­lar­da... “Akl-ı se­lim”in ilk dal­ga­la­rı vur­ma­ya baş­lı­yor ve bi­raz da “ben­cil­ce” gö­rü­nen bir en­di­şe ile “Ne ola­cak be­nim ha­lim?” so­ru­su­na ta­kı­lı­yor. En an­lam­lı ve işe ya­rar so­ru bu­dur: “Ne ola­cak be­nim hâ­lim?” Bu so­ru­nun bu dün­ya ile sı­nır­lı ce­vap­la­rı “hu­zur” ver­mi­yor. Öy­le bir ce­vap ve açık­la­ma la­zım ki, son­suz­lu­ğu ku­şa­ta­bil­sin. *** Ölüm­den son­ra­sı­nı, ya­ni son­suz­lu­ğu ve bu son­suz­luk için­de akı­be­ti­ni so­ran ve ara­yan in­san, öf­ke ve akıl tu­tul­ma­la­rın­dan kur­tu­lur: Bu ke­sin... Pe­ki ko­ca ko­ca adam­la­rın, ka­ri­yer sa­hip­le­ri­nin, uz­man­la­rın, haş­met­li dev­let­li­le­rin öf­ke­len­me­le­ri ve ki­mi za­man ağız­la­rın­dan kö­pük­ler sa­çı­lır­ca­sı­na nef­ret ve hırs kriz­le­ri­ne gir­me­si­nin an­la­mı ne ola­bi­lir? Ya­vuz Sul­tan Se­lim’i ha­yal edi­yo­rum çö­lün or­ta­sın­da, atın­dan in­miş yü­rür­ken, ar­ka­sın­da ar­zın en kud­ret­li or­du­suy­la... Ve­ya Fa­tih Sul­tan Meh­med’i, İs­tan­bul sur­la­rı­nı ba­kış­la­rıy­la sal­lar­ken... Ya­vuz ki, adın­da “ce­lal” ta­şı­yor. Sul­tan Meh­med ki, ça­ğı de­ğiş­tir­me­ye azim­li... İki bü­yük sul­tan... Ama iki bü­yük şa­ir... Son­suz­luk so­ru­su­nun ce­va­bı­na des­tan yaz­mış­lar; kud­ret­le­ri sü­kû­net de­ni­zin­de gü­zel­le­şir­ken. Ki­mi kim­le kı­yas­la­ma­lı; çe­tin bir iş. Fa­kat ka­bir­le­rin­de bi­rer Fa­ti­ha ile dü­şü­nür­ken, ki­min­le yüz yü­ze ol­du­ğu­nu, ki­min ne­re­de han­gi âlem­de sey­ret­ti­ği­ni his­se­di­yor in­san. Gi­din de­ne­yin, si­zin so­ru­la­rı­nı­za da ce­vap çı­kar... Gi­din de­ne­yin; Ya­vuz’a, Fa­tih’e, Özal’a... Ne­cip Fa­zıl’a... Yü­re­ği­ni­zin çek­ti­ği ve çek­me­di­ği kim var­sa bu dün­ya­dan gö­çüp git­miş adı haş­met­li... Gi­din de­ne­yin. Ora­da da ak­lı­nı­za “Ne ola­cak be­nim hâ­lim?” so­ru­su ge­li­yor­sa... Kal­bi­niz­de­ki renk­le­re ba­kın; o kab­rin ru­ha­ni­ye­tin­den sa­çı­lan... *** İn­san ken­di­ni bü­tün mad­di men­fa­at­ler­den ve bağ­lı­lık­lar­dan so­yut­la­ya­bil­di­ği an­lar­da... “Akl-ı se­lim”in ilk dal­ga­la­rı vur­ma­ya baş­lı­yor... Bu fır­sa­tı öm­rün­ce ya­ka­la­ya­ma­yan­lar var... On­lar­dan ve on­lar­dan ol­mak­tan Al­lah ko­ru­sun.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT