BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fa­tih’te­ki lo­kan­ta­lar­a ‘Yıl­dız­lı Bay­rak’ uygulaması

Fa­tih’te­ki lo­kan­ta­lar­a ‘Yıl­dız­lı Bay­rak’ uygulaması

Fatih Belediyesi; hijyen, gıda güvenliği, kalitesi ve fiyat gibi belirli şartları yerine getiren lokantalara “Yıldızlı Bayrak” vermeye başladı.> Be­kir Ye­ni­ay Fatih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir, be­lir­li şart­la­ra uyan Fa­tih’te­ki lo­kan­ta­la­ra “Yıl­dız­lı Bay­rak” uy­gu­la­ma­sı­nı baş­lat­tı. “Yıl­dız­lı Bay­rak Pro­je­si”nin uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sıy­la il­gi­li dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Baş­kan Mus­ta­fa De­mir, iki yıl­dır üze­rin­de ça­lış­tık­la­rı pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği­ni söy­le­di. Mut­fak kül­tü­rü­nün mil­le­ti oluş­tu­ran önem­li de­ğer­ler­den bi­ri ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Baş­kan De­mir, tu­riz­min mer­ke­zi olan ta­ri­hî ya­rı­ma­da­da bu de­ğer­le­rin ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Baş­kan De­mir, ‘Yıl­dız­lı Bay­rak Pro­je­si’nin hij­yen, gı­da gü­ven­li­ği, ka­li­te­si, fi­yat içe­ri­ği de­net­le­nen lo­kan­ta­la­rın pres­ti­ji­ni art­tır­mak gi­bi bir iş­le­vi­nin de bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Pro­je­nin va­tan­da­şa sağ­lık­lı ürün­ler sun­mak, lo­kan­ta­la­rın da­ha te­miz ve hij­ye­nik ça­lış­ma­la­rı­nı sağ­la­mak, ta­nı­mı­nı yap­mak, sı­nıf­lan­dır­ma­da ob­jek­tif kri­ter­ler koy­mak ve per­so­ne­le eği­tim sağ­la­mak gi­bi mak­sat­la­rı bu­lun­mak­ta­dır” de­di. LO­KAN­TA­LAR­DA “YIL­DIZ” ARA­YIN İlk etap­ta beş lo­kan­ta­nın yıl­dız al­dı­ğı­nı, pro­je­nin du­yul­ma­ya baş­la­ma­sıy­la di­ğer lo­kan­ta­la­rın da baş­vur­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Baş­kan De­mir, va­tan­daş­la­ra da lo­kan­ta­lar­da yıl­dız ara­ma­la­rı öne­ri­sin­de bu­lun­du. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan sa­nat­çı Se­la­mi Şa­hin de pro­je­den do­la­yı duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Şa­hin, “Biz­ler bi­rer yıl­dı­zız ama Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız bir gü­neş” de­di. Tö­ren­de pro­je­nin ön­cü­lü­ğü­nü ya­pan Ni­ya­zi Bey Lo­kan­ta­la­rı­nın sa­hi­bi Ni­ya­zi Ma­nav, pro­je­nin uy­gu­la­yı­cı­la­rın­dan Ve­te­ri­ner Gı­da Hij­ye­nist­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Dr. Can De­mir ve İs­tan­bul Lo­kan­ta­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Bas­ri Se­ver de pro­jenin öne­mi­ne dik­kat çe­ken bi­rer ko­nuş­ma yap­tı. “BAY­RAK”LA­RI­NA KA­VUŞ­TU­LAR Da­ha son­ra Baş­kan Mus­ta­fa De­mir, ‘Yıl­dız­lı Bay­rak’ için ilk baş­vu­ru­yu ya­pan Ça­nak­ta Ku­ru­fa­sül­ye Lo­kan­ta­sı­nın sa­hi­bi Ce­mil De­mir­kan’a; Se­la­mi Şa­hin Ak­de­niz Ha­tay Sof­ra­sı sa­hi­bi Meh­met De­ve­ci’ye; Bas­ri Se­ver Kö­mür Lo­kan­ta­sı’nın sa­hi­bi Re­ca­i Kö­mür’e; Dr. Can De­mir, Zi­ya Şark Lo­kan­ta­sı sa­hi­bi Zi­ya Bin­göl’e; Ni­ya­zi Ma­nav da Fa­sü­li lo­kan­ta­sı sa­hi­bi Akif Kö­se’ye Yıl­dız­lı Bay­rak ve bel­ge­si­ni ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT