BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gün­gö­ren­li öğ­ren­ci­ler med­ya­yı tar­tış­tı

Gün­gö­ren­li öğ­ren­ci­ler med­ya­yı tar­tış­tı

Gün­gö­ren Be­le­di­ye­si Bi­lim, Kül­tür, Sa­nat ve Spor Li­gi kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len ‘İl­köğ­re­tim Okul­la­rı Ara­sı Mü­na­za­ra Ya­rış­ma­sı’nın fi­na­li, Genç­lik ve Ka­dın Mer­ke­zi kon­fe­rans sa­lo­nun­da ya­pıl­dı.Gün­gö­ren Be­le­di­ye­si Bi­lim, Kül­tür, Sa­nat ve Spor Li­gi kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len ‘İl­köğ­re­tim Okul­la­rı Ara­sı Mü­na­za­ra Ya­rış­ma­sı’nın fi­na­li, Genç­lik ve Ka­dın Mer­ke­zi kon­fe­rans sa­lo­nun­da ya­pıl­dı. Med­ya­nın ha­ber öz­gür­lü­ğü­nü sa­vu­nan Er­ge­ne­kon İl­köğ­re­tim Oku­lu öğ­ren­ci­le­ri, top­lu­mun ay­na­sı ola­rak ni­te­len­dir­dik­le­ri ba­sı­nın, ha­ber­de­ki ‘iyi’ ve­ya ‘kö­tü’ de­ğer­len­dir­me­sini oku­yu­cu­ya bı­rak­ma­sı ge­rek­ti­ği üze­rin­de dur­du. Ci­na­yet, hır­sız­lık ve şid­det ha­ber­le­ri­nin top­lu­mu olum­suz et­ki­le­di­ği­ni ile­ri sü­ren Gün­doğ­du İl­köğ­re­tim Oku­lu öğ­ren­ci­le­ri ise, yön­len­dir­me ve yan­lış ha­ber ya­pıl­ma­ma­sı için, be­lir­li ya­sa­lar­la ba­sı­na ba­zı kı­sıt­la­ma­lar ge­ti­ril­me­si ge­rek­li­li­ği­ni sa­vun­du. Kar­şı­lık­lı ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan öğ­ret­men­ler­den olu­şan jü­ri üye­le­ri, ‘med­ya her ha­be­ri öz­gür­ce ya­yım­la­ma­lı’ te­zi­ni sa­vu­nan öğ­ren­ci­le­ri, 478 pu­an­la bi­rin­ci, bir pu­an ge­ri­de­ki ‘med­ya kı­sıt­lan­ma­lı’ di­yen eki­bi ise ikin­ci ilan et­ti. İs­tan­bul’da 39 il­çe ara­sın­da dü­zen­le­ne­cek Mü­na­za­ra Ya­rış­ma­sı’nda Gün­gö­ren’i tem­sil ede­cek Er­ge­ne­kon İl­köğ­re­tim Oku­lu öğ­ren­ci­le­ri tam Cum­hu­ri­yet al­tı­nı ile ödül­len­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT