BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti ­ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı

2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti ­ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­kan Da­nış­ma­nı ve Tu­rizm A­töl­ye­si Ko­or­di­na­tö­rü Tü­lin Er­söz, 2010 İs­tan­bul Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti he­de­fi­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra bu­gün­den baş­lan­dı­ğı­nı a­çık­la­dı.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­kan Da­nış­ma­nı ve Tu­rizm A­töl­ye­si Ko­or­di­na­tö­rü Tü­lin Er­söz, 2010 İs­tan­bul Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti he­de­fi­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra bu­gün­den baş­lan­dı­ğı­nı a­çık­la­dı. İn­gil­te­re’de Dün­ya Tu­rizm Fu­a­rın­da s­tand a­çan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin tu­rizm­le il­gi­li p­ro­je ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten Er­söz, İs­tan­bul Be­le­di­ye­si­nin tu­riz­min ge­liş­me­si­ne ver­di­ği ö­ne­mi vur­gu­lar­ken, İs­tan­bul’un mar­ka bir kent ha­li­ne gel­di­ği­ni, bu­nu i­yi kul­lan­mak is­te­dik­le­ri­ni ve bu a­maç­la be­lir­le­nen he­def­le­ri sı­ra­sıy­la ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT