BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş a­ra­yan a­dam

İş a­ra­yan a­dam

Üni­ver­si­te­yi bi­tir­miş. Yük­sel li­sans prog­ra­mı­nı ta­mam­la­mış. ABD’de al­tı ay kurs gör­müş. Son­ra iş ara­ma­ya baş­la­mış.Üni­ver­si­te­yi bi­tir­miş. Yük­sel li­sans prog­ra­mı­nı ta­mam­la­mış. ABD’de al­tı ay kurs gör­müş. Son­ra iş ara­ma­ya baş­la­mış. Tam 1060 ta­ne fir­ma­nın in­san kay­nak­la­rı bö­lü­mü­ne cv’si­ni gön­der­miş. Bir kıs­mı ile gö­rüş­me­ye git­miş. Hiç­bi­rin­den so­nuç ala­ma­mış. “Ben ni­ye iş bu­la­mı­yo­rum “ di­yor; “ba­na dü­şen ne var­sa yap­tım, da­ha ne yap­mam la­zım?” Bu dert bu­gü­nün der­di ol­sa, iş­te ma­lum kriz var, iş yer­le­ri zor­da, ele­man al­mak bir ya­na çı­ka­rı­yor­lar vs. de­ni­le­bi­lir. Al­tı yıl­dır iş bu­la­mı­yor­muş. .... Ar­tık iri­li ufak­lı her fir­ma­nın web say­fa­sı var. Bu say­fa­nın bir kö­şe­sin­de “Bi­zim­le ça­lış­mak is­ter mi­si­niz” bö­lü­mü var. Stan­dart fo­rum­lar..Dol­dur gön­der..Aca­ba hiç ara­yan so­ran olu­yor mu? Ya­hut şir­ket­ler işe al­dık­la­rı ele­man­la­rın yüz­de ka­çı­nı bu yol­la te­min edi­yor­lar..Ben bil­me­den ta­kın­tı ha­lin­de her so­ra­na yüz­de bir bi­le de­ğil­dir, di­yo­rum. Âdet­tir, her­kes koy­muş biz de ko­ya­lım... Bi­zim okul­la­rı­mız, üni­ver­si­te­le­ri­miz, yük­sek li­sans prog­ram­la­rı­mız pi­ya­sa­ya ele­man ye­tiş­ti­re­mi­yor. Bü­tün o ba­sa­mak­la­rı tek tek ge­çip ken­di­ni ye­tiş­miş ele­man sa­yan da çok dar­da kal­ma­dık­ça fi­lan yer­de va­sıf­sız ele­man gi­bi baş­la­ma­ya ra­zı ol­mu­yor. Ha­ya­li­ni kur­du­ğu ve­ya ha­zır­lan­dı­ğı­nı zan­net­ti­ği po­zis­yo­na gö­re iş arı­yor, bu­la­mı­yor. Bir de pi­ya­sa­nın ele­me me­tot­la­rı­nı ka­bul­le­ne­mi­yor­lar. Ya­ni ay­nı an­da mü­hen­dis­lik için 100 ki­şi pi­ya­sa­ya gi­rer, 95’i dö­kü­lür, 5’i tu­tu­nur, 2’si za­man için­de siv­ri­lir. Ka­lan 98’i du­ru­mu­nu ka­bul­le­ne­mi­yor. Man­tı­ğı da şöy­le ku­ru­yor: Eği­tim­se yap­tım, yük­sek li­sans­sa yap­tım, ya­ban­cı dil­se iyi de­re­ce­de bi­li­yo­rum..Be­nim ek­si­ğim ne? Na­sıl açık­la­nır bil­mi­yo­rum. Ama ba­şa­rı­lı ol­muş iş­ve­ren­le­rin ço­ğu­nun yap­tı­ğı iş­le il­gi­li eği­tim al­ma­dık­la­rı­nı bi­li­yor şa­şı­rı­yo­rum. Ve­te­ri­ner­lik eği­ti­mi al­mış, mo­bil­ya sek­tö­rün­de siv­ril­miş, hu­kuk oku­muş, in­şa­at­çı ol­muş..Tıp oku­muş, ba­sın ya­yın sek­tö­rün­de yer edin­miş..zi­ra­at oku­muş, te­le­viz­yon­cu ol­muş..hiç oku­ma­mış pat­ron ol­muş.. Bir de şöy­le ga­rip­lik­ler olu­yor: Adam asis­tan arı­yor..Arar­ken öy­le va­sıf­lar sı­ra­lı­yor ki, o va­sıf­la­rın sa­hi­bi za­ten ya iş kur­muş­tur, ya da önem­li bir şir­ket­te da­ha önem­li po­zis­yon­da­dır. Şu kriz or­ta­mın­da bi­le ara­dı­ğı ele­ma­nı bu­la­ma­yan yüz­ler­ce şir­ket var­dır. İş ara­yan yüz bin­ler­ce in­sa­na rağ­men...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT