BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­ki il­ko­kul öğ­ren­ci­si ­ken­di­ni as­tı

İ­ki il­ko­kul öğ­ren­ci­si ­ken­di­ni as­tı

Ko­nak İl­çe­si, Ka­ra­bağ­lar sem­tin­de, Ulu­bey İl­köğ­re­tim Oku­lu 8’in­ci sı­nıf öğ­ren­ci­si R.D. (16), ev­le­ri­nin üçün­cü ka­tın­da­ki in­şa­at­ta bu­lu­nan de­mir­le­re ken­di­ni ip­le as­tı.> İZ­MİR İHA Ko­nak İl­çe­si, Ka­ra­bağ­lar sem­tin­de, Ulu­bey İl­köğ­re­tim Oku­lu 8’in­ci sı­nıf öğ­ren­ci­si R.D. (16), ev­le­ri­nin üçün­cü ka­tın­da­ki in­şa­at­ta bu­lu­nan de­mir­le­re ken­di­ni ip­le as­tı. Gü­rül­tü üze­ri­ne yu­ka­rı­ya çı­kan an­ne Dil­ber D, oğ­lu­nu ası­lı hal­de gör­dü. Kom­şu­la­rı ve an­ne­si ta­ra­fın­dan has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan genç ço­cuk, yol­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Öte yan­dan İs­tan­bul’da mey­da­na ge­len bir baş­ka olay­da ise, Ka­dı­köy’de, an­ne ve ba­ba­sı ay­rı ya­şa­yan il­köğ­re­tim 7. sı­nıf öğ­ren­ci­si M.K. (12) ak­şam sa­at­le­rin­de ev­de yal­nız ol­du­ğu sı­ra­da ağa­be­yi­nin eşof­ma­nıy­la ken­di­si­ni asa­rak in­ti­har et­ti. Eve ge­len an­ne, ka­pı­nın açıl­ma­ma­sı üze­ri­ne pa­ni­ğe ka­pıl­dı. Çi­lin­gir ta­ra­fın­dan ka­pı­nın açıl­ma­sı­nın ar­dın­dan içe­ri­ye gi­ren an­ne, oğ­lu­nun ce­se­diy­le kar­şı­laş­tı. Mus­ta­fa Ay­kın İl­köğ­re­tim Oku­lu 7. sı­nıf öğ­ren­ci­si M.K’nın okul ar­ka­daş­la­rı ise ar­ka­daş­la­rı­nın ar­dın­dan göz­ya­şı dök­tü.
Kapat
KAPAT