BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ROTASYON ZAMANI

ROTASYON ZAMANI

O­yun­cu­la­rı­nı din­len­di­re­me­mek­ten şi­ka­yet­çi o­lan S­kib­be, ya­rın­ Kay­se­ris­por kar­şı­sı­na fark­lı bir G.Sa­ray çı­ka­ra­cakO­yun­cu­la­rı­nı din­len­di­re­me­mek­ten şi­ka­yet­çi o­lan S­kib­be, ya­rın­ Kay­se­ris­por kar­şı­sı­na fark­lı bir G.Sa­ray çı­ka­ra­cak AR­DA DİN­LE­NE­CEK Der­bi mağ­lu­bi­ye­ti­ni unut­ma­ya ça­lı­şan G.Sa­ray’da göz­ler ya­rın Kay­se­ris­por’la Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­ya çev­ril­di. Son haf­ta­lar­da fut­bol­cu­la­rın yor­gun­lu­ğun­dan bah­se­den ve sü­rek­li ay­nı 11’i sa­ha­ya sür­me mec­bu­ri­ye­tin­den şi­ka­yet­çi olan Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el Skib­be, çok is­te­di­ği ro­tas­yo­nu yap­mak için kol­la­rı sı­va­dı. İlk kez is­te­di­ği ro­tas­yo­nu yap­ma im­ka­nı bu­lan Al­man tek­nik adam, baş­ta Ar­da ol­mak üze­re bir­çok oyun­cu­yu din­len­dir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. MEİ­RA ES­Kİ YE­Rİ­NE Fe­ner­bah­çe ma­çın­da sol el­ma­cık ke­mi­ği kı­rı­lan Ser­vet’in ye­ri­ne Mei­ra’yı oy­na­ta­cak olan Skib­be, ön li­be­ro­da gö­rev ya­pan Por­te­kiz­li yıl­dı­zı uzun bir ara­dan son­ra es­ki mev­ki­ine mon­te ede­cek. Yi­ne der­bi maç­ta al­dı­ğı dar­be­ler­le ha­fif sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Ümit Ka­ran ve Lin­coln’ü de ku­lü­be­ye çek­me­yi plan­la­yan Al­man ça­lış­tı­rı­cının, iyi­le­şen Meh­met To­pal, Ay­dın, Ke­well, Vol­kan, Meh­met Gü­ven ve Mu­rat Ak­ça’ya ilk on bir­de şans ver­me­si bek­le­ni­yor. > Ercan YILDIZ Mo­ral top­lan­tı­sı G.Sa­ray­lı yö­ne­ti­ci­ler, F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­ti­nin et­ki­le­ri­ni u­nut­tur­mak i­çin fut­bol­cu­lar­la ö­zel top­lan­tı­lar dü­zen­le­ye­rek mo­ral ver­me­ye ça­lı­şı­yor. Fut­bol Ko­mi­te­si yö­ne­ti­ci­le­rin­den Hal­dun Üs­tü­nel i­le Mu­rat Yal­çın­dağ, fut­bol­cu­lar­la yap­tık­la­rı ko­nuş­ma­da, “F.Bah­çe ye­nil­gi­si­ni ar­tık u­nu­tun. Lig ve ku­pa­da he­de­fi­mi­ze bir maç yü­zün­den a­ra ve­re­cek de­ği­liz. Bir an ön­ce to­par­la­nın, ö­nü­müz­de çok ö­nem­li maç­lar var” u­ya­rı­sın­da bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT