BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 12 ya­şın­da­ki ço­cu­ğa 14 ki­şi te­ca­vüz et­miş

12 ya­şın­da­ki ço­cu­ğa 14 ki­şi te­ca­vüz et­miş

İz­mir’de ta­nış­tık­la­rı P.T’ye (12) te­ca­vüz et­tik­ten son­ra Os­man­cık’a ge­ti­ren Ali Y. ile Mus­ta­fa Y, bu­ra­da, kü­çük yaş­ta­ki bir kız ço­cu­ğu­nu pa­ra kar­şı­lı­ğın­da er­kek­ler­le iliş­ki­ye zor­la­dı. Kü­çük kı­zı, 20 gün­dür Os­man­cık’ta tu­tan 2 ki­şi, ara­bay­la Ço­rum’a gi­der­ken, ka­za yap­tı. Ya­ra­la­nan Mus­ta­fa Y. ile P.T., has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.> ÇO­RUM İz­mir’de ta­nış­tık­la­rı P.T’ye (12) te­ca­vüz et­tik­ten son­ra Os­man­cık’a ge­ti­ren Ali Y. ile Mus­ta­fa Y, bu­ra­da, kü­çük yaş­ta­ki bir kız ço­cu­ğu­nu pa­ra kar­şı­lı­ğın­da er­kek­ler­le iliş­ki­ye zor­la­dı. Kü­çük kı­zı, 20 gün­dür Os­man­cık’ta tu­tan 2 ki­şi, ara­bay­la Ço­rum’a gi­der­ken, ka­za yap­tı. Ya­ra­la­nan Mus­ta­fa Y. ile P.T., has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Mus­ta­fa Y. ve P.T’nin dav­ra­nış­la­rın­dan şüp­he­le­nen jan­dar­ma ekip­le­ri­nin yap­tı­ğı araş­tır­ma­da, ka­yıp ola­rak ara­nan kü­çük kız­la iliş­ki­ye gir­dik­le­ri id­di­a edi­len 12 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Sa­kar­ya, Hen­dek’e bağ­lı bir köy­de il­köğ­re­tim oku­lu öğ­ren­ci­si 14 ya­şın­da­ki S.T, ku­ze­ni S.K’ye (25), kız ar­ka­da­şı­nın ba­ba­sı Meh­met H’nin (40), ken­di­si­ni ta­ciz et­ti­ği­ni söy­le­di. S.T., S.K’den cep te­le­fo­nu­nu ala­rak ta­ci­zi kay­det­ti. Bu­nun üze­ri­ne S.K.’nin an­ne­si G.K., Meh­met H. hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Meh­met H, sevk edil­di­ği mah­ke­me­ce, “kü­çük yaş­ta­ki kız ço­cu­ğu­na cin­sel ta­ciz­de bu­lun­mak”tan tu­tuk­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT