BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oğlunu yalnız bıraktı dönünce şoke oldu

Oğlunu yalnız bıraktı dönünce şoke oldu

Tu­va­le­te git­mek için park­ta oğ­lu­nu yal­nız bı­ra­kan ba­ba, dön­dü­ğün­de bı­rak­tı­ğı yer­de bu­la­ma­dı. Ço­cu­ğu yal­nız gö­ren po­lis­le­rin alıp ka­ra­ko­la gö­tür­dü­ğü an­la­şıl­dıKay­se­ri­’nin Me­lik­ga­zi il­çe­sin­de mey­da­na ge­len olay­da, Oğuz­han Ö., oğ­lu Mu­ham­met ile bir­lik­te Ali­ca­fer Par­kı’na gez­me­ye git­ti. Da­ha son­ra tu­va­let ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek için oğ­lu­nun ya­nın­dan ay­rı­lan Oğuz­han Ö., dön­dü­ğün­de oğ­lu­nu bı­rak­tı­ğı yer­de bu­la­ma­dı. Park­tan po­lis ekip­le­ri ta­ra­fın­dan alı­nan ço­cuk ön­ce has­ta­ne­ye da­ha son­ra ise Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü Ço­cuk Yu­va­sı­’na gö­tü­rül­dü. Oğ­lu­nu, yer­leş­ti­ril­di­ği ço­cuk yu­va­sın­dan ge­ri ala­bil­mak için 3 gün il­gi­li ku­rum­lar­la gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı­nı an­la­tan Oğuz­han Ö., “Ço­cu­ğu­mu ge­ri al­mak için ka­ra­kol, ad­li­ye ve yu­va ara­sın­da de­fa­lar­ca gi­dip gel­dim. Ço­cu­ğu­mu ge­ri al­mak is­te­di­ği­mi be­lirt­tim. Yap­tı­ğım gi­ri­şim­ler so­nu­cu Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’nın ta­li­ma­tıy­la oğ­lu­mu ancak 3 günde ba­na ge­ri ver­di­le­r” de­di.
Kapat
KAPAT