BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > T­rab­zon’a ya­zık ol­du

T­rab­zon’a ya­zık ol­du

Ger­çek­ten bü­yük ce­sa­ret­ti Mus­ta­fa De­niz­li‘nin kad­ro ku­ru­lu­şu... “Be­şik­taş’ta işi bit­ti” de­ni­len Se­ric, sol ta­raf­ta ha­mal­lı­ğa so­yun­du­rul­muş­tu...Ger­çek­ten bü­yük ce­sa­ret­ti Mus­ta­fa De­niz­li‘nin kad­ro ku­ru­lu­şu... “Be­şik­taş’ta işi bit­ti” de­ni­len Se­ric, sol ta­raf­ta ha­mal­lı­ğa so­yun­du­rul­muş­tu... Si­yah-be­yaz­lı ta­kım­la bir tür­lü kan ba­ğı ger­çek­le­şe­me­yen Uğur İn­ce­man ve Ek­rem Dağ da kad­ro­day­dı... Ko­ca­elis­por lig kar­şı­laş­ma­sın­da, or­ta­lı­ğı ener­ji­si, hır­sı ile ka­sıp ka­vu­ran Nob­re ve ne za­man na­sıl pat­la­ya­ca­ğı bel­li ol­ma­yan Ho­los­ko ve Rüş­tü ise ye­dek ku­lü­be­sin­de­ki se­yir­ci­ler­di... Kar­şı­laş­ma­nın baş­la­ma dü­dü­ğü ile bir­lik­te, müt­hiş bir sal­dır­gan­lık iv­me­si ya­ka­la­yan Trab­zons­por, 30 da­ki­ka ger­çek­ten ra­ki­bi­ni bu­nalt­tı... Si­yah-be­yaz­lı sa­vun­ma­nın tek yap­tı­ğı ise sa­de­ce to­pu alan­la­rın­dan uzak­laş­tır­mak ve bi­raz ol­sun so­luk­lan­mak­tı... Or­ta sa­ha­da Tel­lo‘nun dı­şın­da, bi­raz Uğur, ta­kı­mı adı­na iyi iş­ler ya­pı­yor­du... Ser­dar Öz­kan‘ın “var mı, yok mu” bel­li ol­ma­dı­ğı ilk 45 da­ki­ka­da, Be­şik­taş‘ın ka­nat­la­rı felç ol­muş gi­biy­di... Bo­bo’nun for­vet­te “yal­nız­la­rı” oy­na­ma­sı, Trab­zons­por‘un işi­ne ge­lir­ken, Hü­se­yin, Sel­çuk ve Col­man, sü­rek­li top­la bu­lu­şup, ta­kım­la­rı­na hü­cum zen­gin­li­ği ka­zan­dır­dı... Ama şans bu... Oy­na­mak, bas­kı­lı ol­mak, Trab­zo­na ilk ya­rı­da fay­da de­ğil, za­rar ge­tir­miş­ti... İkin­ci 45 da­ki­ka, ilk ya­rı­da, o Be­şik­taş‘a top yü­zü gös­ter­me­yen Trab­zons­por‘un, yi­ne bas­kı­lı oyu­nu ile baş­la­dı... Bor­do-ma­vi­li­ler Bo­bo‘nun go­lü­nün ar­ka­sı­na sı­ğın­mak is­te­yen Be­şik­taş‘ı kö­şe­ye sı­kış­tır­mış, gol için iş­ken­ce edi­yor­du san­ki... Ve 55. da­ki­ka­da, İb­ra­him To­ra­man ve Za­po­tocny‘nin bir an­lık dal­gın­lı­ğı, Trab­zons­por‘un Ege­men‘le be­ra­ber­li­ği ya­ka­la­ma­sı­nı sağ­la­dı... Da­ki­ka­lar iler­le­dik­çe, ev sa­hi­bi­nin müt­hiş bas­kı­sı kar­şı­sın­da, Be­şik­taş, doğ­du­ğu­na, do­ğa­ca­ğı­na piş­man ol­du san­ki... Kar­şı ko­ya­bil­di­ği ka­dar, di­ren­di Be­şik­taş... Bir tek Bo­bo ile to­pu ka­le­sin­den uzak­ta tut­ma­ya ça­lış­tı... Mus­ta­fa De­niz­li gel­dik­ten son­ra, en kö­tü fut­bol oy­na­dı­ğı zor­lu bir kar­şı­laş­ma­dan, yi­ne de, ba­şı dik çık­ma­sı­nı bil­di... Kar­şı­sın­da, ken­di­si­ni çem­be­re al­mış, top gös­ter­me­miş bir Trab­zons­por var­dı dün... Ama yi­ne de Bo­bo ve Za­po ile ma­ça im­za­sı­nı atar­ken, bor­do-ma­vi­li ta­kı­ma ger­çek­ten ya­zık ol­du...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT