BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Syl­va’nin ik­ra­mı

Syl­va’nin ik­ra­mı

“Gü­ven­mi­yo­rum” de­miş­tim, ha­tır­lar­sı­nız. Ne­den gü­ven­me­di­ği­mi de, “Man­da gi­bi ağır, ikin­ci ham­le­le­ri yok, elin­de­ki to­pu bi­le tu­ta­mı­yor. Tol­ga’dan faz­la­sı ne” di­ye yaz­mış­tım. Çok tep­ki al­dım. Bu­na rağ­men ya­nıl­ma­yı çok is­ter­dim ama Sylva dün ge­ce de ya­nılt­ma­dı be­ni. Öy­le ko­mik bir gol ye­di ki, ev­le­re şen­lik!“Gü­ven­mi­yo­rum” de­miş­tim, ha­tır­lar­sı­nız. Ne­den gü­ven­me­di­ği­mi de, “Man­da gi­bi ağır, ikin­ci ham­le­le­ri yok, elin­de­ki to­pu bi­le tu­ta­mı­yor. Tol­ga’dan faz­la­sı ne” di­ye yaz­mış­tım. Çok tep­ki al­dım. Bu­na rağ­men ya­nıl­ma­yı çok is­ter­dim ama Sylva dün ge­ce de ya­nılt­ma­dı be­ni. Öy­le ko­mik bir gol ye­di ki, ev­le­re şen­lik! Ta­mam, Uğur İn­ce­man‘ın o uzak­tan şu­tu bi­raz sert­ti ama Dün­ya Ku­pa­sı’nda ve Fran­sa Li­gi’nde oy­na­mış, Af­ri­ka fut­bo­lu­nun ön­de ge­len ül­ke­le­rin­den Se­ne­gal Mil­li Ta­kı­mı­nın ka­le­si­ni 30’un üze­rin­de ko­ru­muş bir ka­le­ci, elin­de­ki to­pu ka­çı­rır mı, ar­ka­daş? Ha­di, bi­rin­ci ham­le­de ka­çır­dın, di­ye­lim, yok mu bu­nun ikin­ci ham­le­si? Sylva, o ikin­ci ham­le­yi ya­pa­ma­dı, kon­trol ala­nın­da­ki to­pu Bo­bo‘nun önü­ne bı­ra­ka­rak res­men “İyi oy­na­yan” Trab­zons­por’u Be­şik­taş’a yem et­ti! Ya­zık! Dik­kat edin, “İyi oy­na­yan” di­yo­rum Trab­zons­por için. İna­nın, o go­le ka­dar, tem­po ya­pan, bas­kı ku­ran, alan da­ral­tan, po­zis­yon­lar bu­lan Trab­zons­por’du. Ama o ta­kı­mın ka­le­ci­si gi­bi for­vet hat­tı da çök­müş­tü; ön­de Umut ve Gök­han, ge­ri­le­rin­de ise Sel­çuk ve Yat­ta­ra on­ca po­zis­yon­dan bir gol çı­ka­ra­ma­dı­lar, ko­ca dev­re­de. Be­şik­taş’ın ka­le­sin­de Ha­kan ol­ma­sı­na rağ­men! Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal ne yap­sın, bu mal­ze­me ile? Ona da ya­zık! Ney­se ki, Ege­men ikin­ci ya­rı­da risk al­dı, du­ran top­lar­da ile­ri çık­tı da be­ra­ber­li­ği kur­tar­dı ama yet­me­di Trab­zons­por’a. Ku­pa umu­du düş­tü ris­ke Be­şik­taş mı, çö­ze­me­dim; bu ül­ke­de­ki hü­cum fut­bo­lu­nun ön­cü­sü Mus­ta­fa De­niz­li ve ta­kı­mı­nı! O sin­miş­lik­ti öy­le, Del­ga­do ve Nob­re yok di­ye mi? Ney­se ki, Za­po­tocny bu du­ru­ma kar­şı çık­tı da, Be­şik­taş’ı ga­lip ge­tir­di. Yal­nız genç Ek­rem‘e tav­si­yem Mus­ta­fa Ho­ca‘ya söy­le, bir top ver­sin de, evin­de do­ya do­ya oy­na!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT