BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AĞAR’sız du­ruş­ma

AĞAR’sız du­ruş­ma

Çağ­daş Hu­kuk­çu­lar Der­ne­ği üye­le­rin­den bir grup avu­kat du­ruş­ma­yı iz­le­di.Meh­met Ağar’ın, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü ol­du­ğu dö­nem­le il­gi­li ‘suç iş­le­mek ama­cıy­la si­lah­lı te­şek­kül oluş­tur­mak’ su­çun­dan yar­gı­lan­ma­sı­na baş­lan­dı. An­ka­ra 3. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­de Ağar’ın gel­me­di­ği du­ruş­ma­ya avu­kat­la­rı Ab­dul­lah Ege­li ve Ab­dul­ka­dir To­luç ka­tıl­dı. Avu­kat­la­rı, mü­vek­kil­le­ri­nin sağ­lık prob­lem­le­ri se­be­biy­le ge­le­me­di­ği­ni, ge­le­cek du­ruş­ma­da sa­vun­ma­sı­nı ya­pa­ca­ğı­nı, ar­dın­dan ken­di­le­ri­nin de ge­rek­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­na­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti. An­ka­ra 3. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, Meh­met Ağar’ın ‘Su­sur­luk Da­va­sı’ kap­sa­mın­da yar­gı­lan­dı­ğı da­vay­la il­gi­li gö­rev­siz­lik ka­ra­rı ve­re­rek, dos­ya­nın te­rör ve or­ga­ni­ze suç­la­ra bak­mak­la gö­rev­li An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’ne gön­de­ril­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT