BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 8 te­rö­rist tes­lim ol­du

8 te­rö­rist tes­lim ol­du

Te­rör ör­gü­tü­nün Ku­zey Irak’ta­ki PKK kamp­la­rın­dan ka­çan 8 te­rö­rist Şır­nak’ın Si­lo­pi il­çe­sin­de si­lah­la­rıy­la bir­lik­te gü­ven­lik güç­le­ri­ne tes­lim ol­du.> Meh­met De­mir­han ŞIR­NAK İHA Te­rör ör­gü­tü­nün Ku­zey Irak’ta­ki PKK kamp­la­rın­dan ka­çan 8 te­rö­rist Şır­nak’ın Si­lo­pi il­çe­sin­de si­lah­la­rıy­la bir­lik­te gü­ven­lik güç­le­ri­ne tes­lim ol­du. Te­rö­rist­le­rin 3’ü ön­ce­ki gün Ve­rim­li Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu’na, 5’i de dün, Si­lo­pi Özel Kuv­vet­ler Ha­re­kat Üs­sü’ne si­lah­la­rıy­la bir­lik­te ge­le­rek tes­lim ol­du. Te­rö­rist­le­rin ilk ifa­de­le­rin­de ör­güt içe­ri­sin­de bü­yük çö­zül­me­le­rin baş­la­dı­ğı ve ken­di­le­ri gi­bi kaç­mak is­te­yen çok sa­yı­da te­rö­ris­tin ol­du­ğu­nu söy­le­dik­le­ri be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT