BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yıl­dı­rım: Hiç ­bom­ba gör­me­dim

Yıl­dı­rım: Hiç ­bom­ba gör­me­dim

Tu­tuk­lu sa­nık Ok­tay Yıl­dı­rım, ilk sa­vun­ma­sın­da, “Üm­ra­ni­ye’de e­le ge­çi­ri­len bom­ba­la­rı, ne ben ne de a­vu­ka­tım gör­dü” de­di.> Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün gö­rül­me­si­ne de­vam edi­len 12. du­ruş­ma­sın­da sa­nık­la­rın sor­gu­la­rı­na ge­çil­di. Mah­ke­me Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün Meh­met De­mir­taş’a sa­vun­ma­sı­nı yap­ma­sı için söz ver­di. De­mir­taş, sa­vun­ma­sı­nın ha­zır ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “An­cak ben ön­ce Ali Yi­ğit’in ba­na at­tı­ğı if­ti­ra­la­rı din­le­mek, ar­dın­dan sa­vun­ma­la­rı­mı yap­mak is­ti­yo­rum” de­di. Tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan emek­li ast­su­bay Ok­tay Yıl­dı­rım ise hak­kın­da­ki id­di­ala­rı ka­bul et­me­di. Yıl­dı­rım, Üm­ra­ni­ye’de ele ge­çi­ri­len bom­ba­la­rın ken­di­si­ne ait ol­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du. Yıl­dı­rım, “Biz bir se­nar­yo ile kar­şı kar­şı­ya­yız. Bu, se­na­ris­tin ha­yal kı­rık­lı­ğı­dır. Üm­ra­ni­ye’de ele ge­çi­ri­len bom­ba­lar be­nim as­ke­rim olan Meh­met De­mir­taş’ın evin­de bu­lun­du. Bom­ba­la­rın ba­na ait ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Ben bu bom­ba­la­rı gör­me­dim. Avu­ka­tım da gör­me­di. O bom­ba­la­rı im­ha ka­ra­rı ve­ren mah­ke­me de gör­me­di. 156’yı ara­yıp is­mi­ni ve kim­li­ği açık­la­ma­yan bi­ri Üm­ra­ni­ye’de bir ev­de el bom­ba­la­rı ve C4 bom­ba­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu ay­rın­tı­lı ola­rak an­lat­mış­tır. 27 adet el bom­ba­sı ele ge­çi­ril­miş­ti. Pe­ki C4’ler ne­re­de­dir?” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT