BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Mut­lu ol! Bu bir emir­dir”

“Mut­lu ol! Bu bir emir­dir”

Görü­nen o ki, bu bel­ge­sel tar­tış­ma­sı da­ha çok toz kal­dı­ra­cak... İşa­ret fi­şe­ği­ni De­niz Bay­kal at­mış­tı. Dev­let Bah­çe­li de, dün “Mus­ta­fa” bel­ge­se­lin­den duy­du­ğu ra­hat­sız­lı­ğı di­le ge­tir­di. Za­ten CHP ve DSP’nin İz­mir İl Teş­ki­lat­la­rı da, bel­ge­se­lin ya­sak­lan­ma­sı için kol­la­rı sı­va­mış du­rum­da... Bu ara­da bir dep­rem pro­fe­sö­rü ile Gu­in­ness re­kor­la­rı­nı kay­det­mek­le ta­nı­nan bir çev­re­ci pro­fe­sör de, bah­se ko­nu bel­ge­sel hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­lar. Ya­ni an­la­ya­ca­ğı­nız or­ta­lık ha­re­ket­li.Görü­nen o ki, bu bel­ge­sel tar­tış­ma­sı da­ha çok toz kal­dı­ra­cak... İşa­ret fi­şe­ği­ni De­niz Bay­kal at­mış­tı. Dev­let Bah­çe­li de, dün “Mus­ta­fa” bel­ge­se­lin­den duy­du­ğu ra­hat­sız­lı­ğı di­le ge­tir­di. Za­ten CHP ve DSP’nin İz­mir İl Teş­ki­lat­la­rı da, bel­ge­se­lin ya­sak­lan­ma­sı için kol­la­rı sı­va­mış du­rum­da... Bu ara­da bir dep­rem pro­fe­sö­rü ile Gu­in­ness re­kor­la­rı­nı kay­det­mek­le ta­nı­nan bir çev­re­ci pro­fe­sör de, bah­se ko­nu bel­ge­sel hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­lar. Ya­ni an­la­ya­ca­ğı­nız or­ta­lık ha­re­ket­li. Bu­gün bir oku­yu­cu­mun ha­tır­lat­ma­sıy­la, siz­le­re bir baş­ka bel­ge­sel­den de söz et­mek is­ti­yo­rum. Zi­ra, ger­çek­le­rin dil­len­di­ril­me­sin­den fe­na hal­de ra­hat­sız olan bi­ri­le­ri, onun hak­kın­da da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş­tu... Ne­bil Öz­gen­türk, De­niz Bank’ın kat­kı­la­rıy­la “Tür­ki­ye’nin Ha­tı­ra Def­te­ri” isim­li çok çar­pı­cı bir bel­ge­sel yap­tı. Bu bel­ge­se­le ül­ke­mi­zin ön­de ge­len 13 ta­ne film yö­net­me­ni de, bi­rer kı­sa film­le kat­kı­da bu­lun­du­lar. Bun­lar­dan bi­ri de, Si­nan Çe­tin’in yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı; “MUT­LU OL! BU BİR EMİR­DİR” ad­lı kı­sa film­di. (İs­te­yen Go­og­le’dan Si­nan Çe­tin is­mi­ne tık­la­yıp bu fil­mi iz­le­ye­bi­lir.) Gör­me­miş olan­lar için özet­le­ye­lim: Fil­min hi­kâ­ye­si, 1930’lu yıl­lar­da, hü­kü­me­tin ül­ke­ye Ba­tı Mü­zi­ği­ni yer­leş­tir­mek mak­sa­dıy­la, rad­yo­lar­dan Türk Mü­zi­ği’nin ya­yın­lan­ma­sı­nı ya­sak­lan­ma­sıy­la il­gi­li. 2 Ka­sım 1934 ta­ri­hin­de Ana­do­lu’da bir köy­de geç­ti­ği kay­de­di­len bir ola­yı an­la­tı­yor. Saz ve def eş­li­ğin­de bir grup, “Ge­si Bağ­la­rı” tür­kü­sü­nü söy­ler­ken, bir­den çok üst per­de­den ge­len (SUS!) ko­mu­tuy­la, her­kes afal­lı­yor ve or­ta­lı­ğı de­rin bir ses­siz­lik kap­lı­yor. Ay­nı an­da tür­kü söy­le­yen gru­bun et­ra­fı, si­lah­la­rı­nı doğ­rul­muş as­ker­ler­le çev­ril­miş­tir... De­va­mı şöy­le: Baş­la­rın­da­ki ko­mu­tan “Ne ça­lı­yor­su­nuz?” di­ye so­ru­yor. Epey bir te­red­düt­ten son­ra, elin­de saz olan ki­şi te­dir­gin bir ses­le; “Tür­kü, halk tür­kü­sü!” di­ye ce­vap ve­ri­yor. As­ker­le­rin ba­şı yi­ne ba­ğı­ra­rak, “Yas­sak! Halk tür­kü­sü ya­sak” di­yor. “Böy­le şark­lı gi­bi ye­re otu­ra­rak çal­ma. Sen köy­lü mü­sün?” fi­lan di­yor. “Bun­dan son­ra he­pi­miz Ba­tı Mü­zi­ği­ni ça­la­ca­ğız, mo­dern ola­ca­ğız, mut­lu ola­ca­ğız...” di­yor. O ara­da as­ker, müf­re­ze­nin bas­kı­nı ile key­fi ka­çan din­le­yi­ci va­tan­daş­la­ra da nam­lu­yu doğ­rul­ta­rak şu ih­tar­da bu­lu­nu­yor: “Res­mi ola­rak söy­lü­yo­rum, ni­ye mut­lu ol­mu­yor­sun... Su­ra­tı­nı as­ma yav­rum, gü­lüm­se. Mut­lu ol, bu bir emir­dir!” Der­ken as­ke­rin elin­de bir kâ­ğıt be­li­ri­ve­ri­yor, Ba­tı’nın ün­lü mü­zis­yen­le­ri­nin isim­le­ri ya­zı­lı ama, as­ker­ler oku­mak­ta çok zor­la­nı­yor... Ney­se ora­da­ki­ler Mo­zart’ın ve Bach’ın, Be­et­ho­ven’ın is­mi­ni an­lı­yor. “Bun­la­rı da ça­la­rız” de­yip, saz ve def­le Mo­zart’tan ve Be­et­ho­ven’dan bi­rer par­ça ça­lı­yor­lar, bu ara­da as­ker­ler de ken­di­le­ri­ni mü­zi­ğin rit­mi­ne kap­tı­rı­yor­lar.... Fil­min so­nun­da ya­zıy­la ak­ta­rı­lan me­saj her şe­yi an­la­tı­yor. Şöy­le: “İn­san­la­rın mü­zi­ği­ne, kül­tü­rü­ne, ya­şam tar­zı­na ya­sak­lar ko­yan si­ya­si oto­ri­te, ha­ya­tın kar­şı­sın­da dai­ma tu­haf du­ru­ma düş­müş­tür.” İş­te bu kı­sa fil­me kar­şı, “Cum­hu­ri­ye­te, Ata­türk’e ve as­ker­ler­le ha­ka­ret edi­yor...” di­ye suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­muş­tu, Si­nan Çe­tin’in ya­ka­lan­ma­sı is­ten­miş­ti!..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT