BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB’DEN DÖNÜŞ YOK

AB’DEN DÖNÜŞ YOK

ERDOĞAN: ‘Hü­kü­met he­ye­ca­nı­nı kay­bet­ti’ id­di­ası ya­lan. Mu­ha­le­fe­te rağ­men yo­lu­muz­da ka­rar­lı şe­kil­de iler­li­yo­ruz2.36’LIK SUL­TAN ER­DO­ĞAN İLE TA­NIŞ­TI AK Par­ti grup top­lan­tı­sı­nın ko­nuk­la­rı ara­sın­da dün­ya­nın ikin­ci, Tür­ki­ye’nin ise en uzun ada­mı Mar­din­li Sul­tan Kö­se de var­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan kür­sü­ye çık­ma­dan ön­ce ya­kın il­gi gös­ter­di­ği Kö­se ile bir süre sohbet et­ti. Baş­ba­kan Erdoğan’ın uzun bo­yu­nun bi­le 2 met­re 36 san­tim­lik ‘dev adam’ın ya­nın­da kı­sa kal­dı­ğı dik­kat­ler­den kaç­ma­dı! > Za­fer Çak­mak AN­KA­RA İHA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ik­ti­da­ra gel­dik­ten sa­de­ce 2 se­ne son­ra Tür­ki­ye’yi, Av­ru­pa Bir­li­ği’ne (AB) tam üye­lik mü­za­ke­re­le­ri­ne baş­la­ma nok­ta­sı­na ge­tir­dik­le­ri­ni ifa­de ede­rek, “Bu­gün ulaş­tı­ğı­mız bu nok­ta­dan ge­ri­ye dö­nüş ol­ma­ya­cak­tır” de­di. Par­ti­si­nin TBMM Grup top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Er­do­ğan, AK Par­ti ik­ti­da­rı­nın, Tür­ki­ye’nin ken­di ka­bu­ğun­dan sıy­rıl­ma­sı için, ayak­la­rı üze­rin­de du­ra­bil­me­si için, atı­lım ya­pa­bil­me­si için, mo­dern dün­ya­ya ayak uy­du­ra­bil­me­si için ge­rek­li ze­mi­ni in­şa et­ti­ği­ni kay­det­ti. KA­RAR­LI­LIK­LA YO­LA DE­VAM “Tür­ki­ye, bu­gün bu ze­min üze­rin­de ka­rar­lı­lık­la iler­le­mek­te­dir” di­yen Er­do­ğan şöy­le de­vam et­ti: “Ba­kı­nız; ik­ti­da­ra gel­dik sa­de­ce 2 se­ne son­ra Tür­ki­ye’yi AB’ye tam üye­lik mü­za­ka­re­le­ri­ne baş­la­ma nok­ta­sı­na ge­tir­dik. Hü­kü­met ana­mu­ha­le­fe­te rağ­men, yav­ru mu­ha­le­fe­te rağ­men, ba­zen bun­la­rın yan­daş­la­rı­na rağ­men ka­rar­lı bir şe­kil­de bu yo­la de­vam edi­yor.” RE­FORM­LAR SÜ­RE­CEK Çı­ka­rı­lan bü­tün en­gel­le­re ve sü­re­ci ya­vaş­lat­ma gi­ri­şim­le­ri­ne rağ­men be­lir­le­nen tak­vim çer­çe­ve­sin­de re­form­la­rın sü­re­ce­ği­ni söy­le­yen Er­do­ğan, “Za­man­la­ma iti­ba­rıy­la hiç zo­run­lu ol­ma­dı­ğı­mız hal­de 4 Ma­as­tricht kri­te­rin­den 2’si­ni kar­şı­lar du­ru­ma gel­dik. De­mok­ra­tik­leş­me, in­san hak ve öz­gür­lük­le­ri, çev­re, ko­nut, bi­lim, araş­tır­ma, ko­nut, sağ­lık gi­bi he­men her alan­da kök­lü re­form­lar ger­çek­leş­tir­dik. Ül­ke ola­rak, he­de­fi­miz her alan­da stan­dart­la­rı­mı­zı yük­selt­mek ve hal­kı­mı­zı çok da­ha ile­ri bir ya­şam stan­dar­dı­na ka­vuş­tur­mak­tır. Bun­dan, han­gi şart al­tın­da olur­sa ol­sun vaz­geç­me­miz müm­kün de­ğil. Söz ko­nu­su ola­maz.” REHAVETE KAPILMADIK Baş­ba­kan Er­do­ğan, AB yo­lun­da çok ö­nem­li me­sa­fe­ler ka­te­dil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Re­form­la­ra de­vam e­de­ce­ğiz” de­di. ‘Hü­kü­met he­ye­ca­nı­nı kay­bet­ti. Re­ha­ve­te ka­pıl­dı’ şek­lin­de de­di­ko­du­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, “Ha­yır. Hü­kü­met ka­rar­lı bir şe­kil­de yo­lu­na de­vam e­di­yor. Ö­nü­mü­ze çı­ka­rı­lan en­gel­le­re ve sü­re­ci ya­vaş­lat­ma gi­ri­şim­le­ri­ne rağ­men ­be­lir­le­di­ği­miz tak­vim çer­çe­ve­sin­de i­ler­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. ‘Et­nik ay­ırım­cı­lı­ğa ha­yır di­yo­ruz’ AK Par­ti’nin bir­li­ğin ad­re­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­ba­kan Er­do­ğan, hiç­bir za­man et­nik ay­rım­cı­lık yap­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Tay­yip Er­do­ğan, bu­gü­ne ka­dar hiç­bir yer­de ‘ya sev ya terk et’ i­fa­de­si kul­lan­ma­mış­tır” de­di. Er­do­ğan, “Biz bu ül­ke­de Tür­küy­le, Kür­düy­le, La­zıy­la, Çer­ke­ziy­le, Gür­cü­süy­le, Ab­ha­za­sıy­la, Boş­na­ğı i­le bi­riz, be­ra­be­riz” de­di. Hiz­met­te de do­ğu-­ba­tı ay­rı­mı ya­pıl­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Er­do­ğan, çe­te­le­ri, maf­ya­yı tas­fi­ye e­den, hu­ku­kun s­tan­dart­la­rı­nı yük­sel­te­nin AK Par­ti ik­ti­da­rı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bun­la­rın pe­şi­ni bı­rak­ma­yız” de­di. Er­do­ğan, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­ri­ne ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­ler se­be­biy­le ken­di­si­ni ‘Bu­ra­ya gel­me’ di­ye teh­dit e­den te­rör ör­gü­tü­ne ve DTP’yi de u­ya­ra­rak, “Baş­ba­kan o­ra­ya ge­le­cek. Teh­dit­ler­den kork­ma­yız. Bi­zim bir de­fa ka­der p­la­nı i­çe­ri­sin­de ta­yin e­dil­miş o­lan ha­ya­tı­mı­zı, ya­şa­mı­mı­zı kim­se­nin sı­nır­la­ma­ya hak­kı yok. Biz hiz­met ya­rı­şın­da bu yo­la de­vam e­de­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT