BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baş­ba­kan’dan TEK­NO ge­zi

Baş­ba­kan’dan TEK­NO ge­zi

Bi­li­şim sek­tö­rün­de atı­lım yap­mak is­te­yen Tür­ki­ye, bu ko­nu­da dün­ya de­vi Hin­dis­tan ile iş­bir­li­ği yap­mak is­ti­yor.> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Bi­li­şim sek­tö­rün­de atı­lım yap­mak is­te­yen Tür­ki­ye, bu ko­nu­da dün­ya de­vi Hin­dis­tan ile iş­bir­li­ği yap­mak is­ti­yor. Bu kap­sam­da, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan iliş­ki­le­rin her alan­da ge­liş­ti­ril­me­si için Hin­dis­tan’a res­mi bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­re­cek. Hin­dis­tan’da 20-24 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da te­mas­lar­da bu­lu­na­cak olan Er­do­ğan’a çok sa­yı­da işa­da­mı da eş­lik ede­cek. Er­do­ğan zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da bi­li­şim mer­ke­zi Ban­ga­lo­re’yi de ge­ze­cek ve Tür­ki­ye’nin bu sek­tör­den na­sıl fay­da­la­na­bi­le­ce­ği araş­tı­rı­la­cak.
Kapat
KAPAT