BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ABD zi­ya­re­ti bu­gün baş­lı­yor

ABD zi­ya­re­ti bu­gün baş­lı­yor

Baş­ba­kan Er­do­ğan, kü­re­sel eko­no­mik kri­zin ele alı­na­ca­ğı G-20 Ül­ke­le­ri Top­lan­tı­sı’na ka­tıl­mak ve iki­li gö­rüş­me­ler­de bu­lun­mak üze­re bu­gün ABD’ye gi­de­cek.Baş­ba­kan Er­do­ğan, kü­re­sel eko­no­mik kri­zin ele alı­na­ca­ğı G-20 Ül­ke­le­ri Top­lan­tı­sı’na ka­tıl­mak ve iki­li gö­rüş­me­ler­de bu­lun­mak üze­re bu­gün ABD’ye gi­de­cek. İz­mir’den ABD’ye gi­de­cek olan Er­do­ğan, New York’ta, Tür­ki­ye’nin BM Gü­ven­lik Kon­se­yi üye­li­ği­ne se­çil­me­si do­la­yı­sıy­la ‘Te­şek­kür Ye­me­ği’ ve­re­cek. Bu da­ve­te BM Gü­ven­lik Kon­se­yi’ne üye ül­ke­le­rin dai­mi tem­sil­ci­le­ri ile di­ğer ül­ke­le­rin bü­yü­kel­çi­le­ri­nin ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor. ABD Baş­ka­nı Bush ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek ‘Ça­lış­ma Ye­me­ği’ne ka­tı­la­cak olan Er­do­ğan, kü­re­sel eko­no­mik kri­zin ele alı­na­ca­ğı G-20 Ül­ke­le­ri top­lan­tı­sı­na da ka­tı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT