BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İtal­yan he­yet İz­mir zirvesinde

İtal­yan he­yet İz­mir zirvesinde

Bu­gü­ne ka­dar sa­de­ce Al­man­ya, Fran­sa, İn­gil­te­re ve İs­pan­ya ile dü­zen­li zir­ve top­lan­tı­la­rı ger­çek­leş­ti­ren İtal­ya, Tür­ki­ye’ye jest ya­pa­rak, ilk kez Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) üye­si ol­ma­yan bir ül­ke ile zir­ve dü­zen­le­ye­cek.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Bu­gü­ne ka­dar sa­de­ce Al­man­ya, Fran­sa, İn­gil­te­re ve İs­pan­ya ile dü­zen­li zir­ve top­lan­tı­la­rı ger­çek­leş­ti­ren İtal­ya, Tür­ki­ye’ye jest ya­pa­rak, ilk kez Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) üye­si ol­ma­yan bir ül­ke ile zir­ve dü­zen­le­ye­cek. İz­mir’in aday ol­du­ğu EX­PO 2015’i son an­da Mi­la­no’ya kap­tı­ran Tür­ki­ye, İtal­yan ka­bi­ne­si­ni bu­gün İz­mir’de ağır­la­ya­cak. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve İtal­ya Baş­ba­ka­nı Sil­vi­o Ber­lus­co­ni, Tür­ki­ye ile İtal­ya ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek hü­kü­met­ler ara­sı zir­ve­de bu­lu­şa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT