BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bah­çe­li’den OBA­MA uya­rı­sı

Bah­çe­li’den OBA­MA uya­rı­sı

MHP li­de­ri, ABD’nin ye­ni yö­ne­ti­mi­nin Tür­ki­ye’ye ba­kış açı­sı an­la­şıl­ma­dan cid­di iliş­ki­le­re gi­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­diMHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, gün­dem­de­ki ko­nu­la­rı de­ğer­len­dir­di. > Yu­suf Zi­ya Erars­lan AN­KA­RA İHA Hü­kü­me­ti ABD’nin ye­ni Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma ko­nu­sun­da uya­ran MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, Oba­ma yö­ne­ti­mi­nin Tür­ki­ye’ye ba­kış açı­sı an­la­şıl­ma­dan cid­di iliş­ki­le­re gi­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. İliş­ki­le­rin Irak, Kıb­rıs me­se­le­si­nin çö­züm sü­re­ci ve Er­me­nis­tan’ın soy­kı­rım ya­la­nı et­ra­fın­da sür­dür­dü­ğü kam­pan­ya ek­se­nin­de sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Bah­çe­li, “Oba­ma yö­ne­ti­mi­nin yak­la­şım­la­rı gö­rül­me­den, hü­kü­me­tin bağ­la­yı­cı iliş­ki­le­re gir­me­me­si­nin ül­ke­miz için ha­yır­lı ola­ca­ğı ka­na­atin­de­yim” de­di. Ame­ri­ka’nın ‘ırk­çı­lı­ğı aş­tı­ğı­nı’, sı­ra­nın Tür­ki­ye’ye gel­di­ği­ni söy­le­yen­le­re de tep­ki gös­te­ren Bah­çe­li, “Ben bu zih­ni­yet sa­hip­le­ri­ne, ta­ri­hi­miz­de sad­ra­zam­lı­ğa ve ve­zir­li­ğe ka­dar ulaş­mış ya­ban­cı kö­ken­li dev­let adam­la­rı­na bak­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT