BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Uzan’ın öf­ke prog­ra­mı­na mah­ke­me­den de­vam ka­ra­rı

Uzan’ın öf­ke prog­ra­mı­na mah­ke­me­den de­vam ka­ra­rı

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a ha­ka­ret et­ti­ği id­di­asıy­la yar­gı­lan­dı­ğı mah­ke­me­ce bir reh­ber eş­li­ğin­de “Öf­ke kon­trol sis­te­mi” prog­ra­mı­na ka­tıl­ma ile “Öf­ke kon­tro­lü” ve “Ki­şi­sel ge­li­şim” ko­nu­la­rın­da 5 ya­yın oku­ma ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan Genç Par­ti (GP) Ge­nel Baş­ka­nı Cem Uzan’ın, avu­kat­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la ce­za­ya yap­tı­ğı iti­raz red­de­dil­di.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a ha­ka­ret et­ti­ği id­di­asıy­la yar­gı­lan­dı­ğı mah­ke­me­ce bir reh­ber eş­li­ğin­de “Öf­ke kon­trol sis­te­mi” prog­ra­mı­na ka­tıl­ma ile “Öf­ke kon­tro­lü” ve “Ki­şi­sel ge­li­şim” ko­nu­la­rın­da 5 ya­yın oku­ma ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan Genç Par­ti (GP) Ge­nel Baş­ka­nı Cem Uzan’ın, avu­kat­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la ce­za­ya yap­tı­ğı iti­raz red­de­dil­di. Bur­sa 3. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­sin­ce 8 Ey­lül Pa­zar­te­si gü­nü ya­pı­lan du­ruş­ma­da ve­ri­len ka­ra­rın er­te­len­me­si­ne yö­ne­lik Uzan’ın avu­kat­la­rı iti­raz­da bu­lun­du. İti­ra­zı de­ğer­len­di­ren Bur­sa 1. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, “Ret” ka­ra­rı ve­re­rek, dos­ya­yı ye­ni­den ay­nı mah­ke­me­ye gön­der­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT