BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ah­met Türk: As­ke­rî har­ca­ma­lar kı­sıl­ma­lı

Ah­met Türk: As­ke­rî har­ca­ma­lar kı­sıl­ma­lı

DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk, kü­re­sel kri­zin ar­ta­rak ya­yıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, as­ke­rî har­ca­ma­la­rın azal­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du.DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk, kü­re­sel kri­zin ar­ta­rak ya­yıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, as­ke­rî har­ca­ma­la­rın azal­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du. Par­ti­si­nin Grup Top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Türk, “Sa­vun­ma büt­çe­si her yıl art­mak­ta­dır. Ül­ke­nin kay­nak­la­rı, sağ­lık­tan, eği­tim­den, ka­mu ya­tı­rım­la­rın­dan ke­sil­mek­te, sa­vun­ma gi­der­le­ri­ne ak­ta­rıl­mak­ta­dır. İş­te kri­zin esas se­be­bi bu­dur” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT