BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban i­çin vekâ­let

Kur­ban i­çin vekâ­let

Su­al: Kur­ban için ve­kâ­let na­sıl ve­ri­lir? CE­VAP: Mad­de­ler ha­lin­de bil­di­re­lim:Su­al: Kur­ban için ve­kâ­let na­sıl ve­ri­lir? CE­VAP: Mad­de­ler ha­lin­de bil­di­re­lim: 1- Kur­ba­nı baş­ka­sı­na kes­ti­rir­ken, (Al­lah rı­za­sı için bay­ram kur­ba­nı­mı kes­me­ye se­ni ve­kil et­tim) de­mek ve kal­ben de ni­yet et­mek ge­re­kir. Eğer kur­ba­nı baş­ka­sı­na al­dı­ra­cak­sa, kur­ba­nı ala­cak kim­se de baş­ka­sı­na kes­ti­re­cek­se, (Bay­ram kur­ba­nı­mı al­ma­ya, al­dır­ma­ya, kes­me­ye ve kes­tir­me­ye se­ni umu­mi ve­kil et­tim) der. 2- Bir kim­se, ken­di­si­ne kur­ban kes­me­si va­cib ol­ma­sa da, ve­kil va­cib di­ye kes­se, kur­ban yi­ne sa­hih olur. Adak hay­va­nı, aki­ka ve­ya na­fi­le kur­ban yan­lış­lık­la va­cib di­ye ke­sil­se mah­zu­ru ol­maz. 3- Bir kim­se­nin ken­di hay­va­nı­nı baş­ka­sı adı­na kes­me­si­nin ca­iz ol­ma­sı için, bu kim­se­nin, ken­di hay­va­nı­nı baş­ka­sı­na ve­ya onun ve­ki­li­ne he­di­ye et­me­si, on­la­rın da tes­lim al­ma­sı, son­ra bu­nu ve­kil ede­rek ge­ri ve­rip kes­tir­me­le­ri ge­re­kir. 4- Baş­ka­sı­nın hay­va­nı­nı on­dan ha­ber­siz, onun için kur­ban et­mek ca­iz­dir. 5- Kur­ban kes­me­ye ve­kil olan, ze­kât ha­riç, sa­hi­bin­den ay­rı­ca izin al­ma­dık­ça ve­ya (İs­te­di­ği­ni yap) di­ye­rek umu­mi ve­kil edil­me­dik­çe, baş­ka­sı­nı ken­di­ne ve­kil ya­pa­maz. Umu­mi ve­kil­se baş­ka­sı­nı, o da bir baş­ka­sı­nı ve­kil ya­pa­bi­lir. 6- Bir kim­se bi­ri­ne, kur­ban işi­mi hal­let de­se, ona pa­ra bi­le ver­me­se ve­kâ­let ver­miş olur. O ki­şi de bir hay­van alıp ke­se­bi­lir. 7- Ve­kâ­le­ten kur­ban ke­se­ne, ki­mi çok, ki­mi az pa­ra ve­re­bi­lir. Ki­mi de hiç pa­ra ver­me­den, (Ba­na da bir his­se ve­rin) di­ye­bi­lir. Ve­kil asıl gi­bi­dir. Ve­kil, ve­kâ­let al­dı­ğı kim­se­ler adı­na kur­ban ke­ser ve­ya kes­ti­re­bi­lir. Da­ha son­ra ve­kil, on­dan pa­ra is­ter ve­ya is­te­mez. İki kur­ba­na ye­te­cek pa­ra ve­ren için de, iki kur­ban alır ve­ya ona iki his­se ve­rir. Ya­hut iyi­sin­den bir kur­ban alır. Çün­kü umu­mi ve­kil, tam yet­ki­li­dir. 8- Bir­den çok ki­şi­ye ve­kâ­let ver­mek sa­hih­tir. Bir işe ve­kil olan iki ki­şi­den bi­ri, tek ba­şı­na yet­ki­li ola­maz. An­cak ema­ne­ti ver­me­de, bor­cu öde­me­de, kur­ban kes­me gi­bi iş­ler­de, bi­ri­si tek ba­şı­na yet­ki­li ola­bi­lir. Çün­kü bu iş­ler­de ve­kil­ler­den bi­ri­si­nin, di­ğe­ri­nin gö­rü­şü­nü sor­ma­ya ih­ti­ya­cı yok­tur. Bir kim­se, kur­ba­nı­nı kes­mek üze­re dört ki­şi­ye ve­kâ­let ver­se, bu ve­kil­ler­den bi­ri ke­sin­ce, öte­ki­le­rin gö­rü­şü­nü al­ma­ya ih­ti­yaç yok­tur. Kur­ban, di­ni­mi­ze uy­gun ke­sil­miş olur. 9- Kur­ban­da ka­nın ak­ma­sı ye­ter, etin da­ğı­tıl­ma­sı şart de­ğil­dir. 10- De­ri­si na­maz kı­lan fa­ki­re ve­ri­lir. De­ri­si ve eti sa­tı­lır­sa, pa­ra­sı fa­ki­re sa­da­ka ve­ri­lir. > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT