BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Lö­se­mi te­da­vi­siy­le A­IDS’li has­ta i­yi­leş­ti

Lö­se­mi te­da­vi­siy­le A­IDS’li has­ta i­yi­leş­ti

Al­man­ya­’da, lö­se­mi ve AIDS has­ta­sı olan bir kişi uy­gu­la­nan lö­se­mi te­da­vi­siy­le sağ­lı­ğı­na ka­vuş­tuBild ga­ze­te­si, Cha­ri­te kli­ni­ğin­de gö­rev ya­pan kan has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Ge­ro Hüt­ter (39) ad­lı Al­man dok­to­run lö­se­mi ve AIDS has­ta­sı olan 42 ya­şın­da­ki bir ki­şi­ye uy­gu­la­dı­ğı lö­se­mi te­da­vi­siy­le AIDS has­ta­lı­ğı­nı yen­di­ği­ni yaz­dı. Hüt­te­r’­in, ilik nak­li­ yap­tı­ğı ve ke­mo­te­ra­pi uy­gu­la­dı­ğı has­ta­sı­na, te­da­vi­yi teh­li­ke­ye sok­ma­mak için AIDS ila­cı ver­me­di­ği, an­cak te­da­vi­nin so­nu­cun­da AIDS has­ta­lı­ğı­na yol açan HIV vi­rü­sü­nün tü­müy­le or­ta­dan kalk­tı­ğı be­lir­til­di. Has­ta­nın ka­nın­da 600 gün­den bu ya­na HIV vi­rü­sü­ne rast­lan­ma­dı­ğı ifa­de edi­len ha­ber­de, Hüt­te­r’­in bi­le bu du­rum kar­şı­sın­da şaş­kın ol­du­ğu, dok­tor­la­rın şim­di AIDS has­ta­lı­ğı­nın bu yön­tem­le dur­du­ru­lup dur­du­ru­la­ma­ya­ca­ğı­nı tar­tış­ma­ya baş­la­dık­la­rı kay­de­dil­di. Hüt­ter, ye­ni te­da­vi yön­te­mi­ni bir tıp der­gi­sin­de ya­yın­la­ma­yı dü­şün­dü­ğü­nü açık­lar­ken, AIDS uz­ma­nı dok­tor An­ja Pott­hoff, ga­ze­te­ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bu ko­nu­da tar­tış­tık, ola­ğa­nüs­tü bir so­nuç. An­cak ilik nak­li­ya­tı­nın yan et­ki­le­ri o ka­dar bü­yük ve mas­raf­la­rı o ka­dar faz­la ki, bu se­bep­le bu me­tod şim­di­lik hem lö­se­mi, hem AIDS has­ta­sı olan az mik­tar­da ki­şi­ye uy­gu­la­na­bi­le­ce­k” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT