BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obez ço­cuk­lar büyük teh­li­ke­de

Obez ço­cuk­lar büyük teh­li­ke­de

Ame­ri­ka­’da ya­pı­lan bir araş­tır­ma­da, obez bir ço­cu­ğun atar­da­ma­rı­nın, 45 ya­şın­da­ki bir in­sa­nın da­mar­la­rı ka­dar tı­ka­lı ol­du­ğu be­lir­len­diAme­ri­ka­’da ya­pı­lan bir araş­tır­ma­da, obez bir ço­cu­ğun atar­da­ma­rı­nın, 45 ya­şın­da­ki bir in­sa­nın da­mar­la­rı ka­dar tı­ka­lı ol­du­ğu be­lir­len­di > WAS­HING­TON Obez bir ço­cu­ğun atar­da­ma­rı­nın, or­ta yaş­lı bi­ri­nin­ki gi­bi tı­ka­lı ola­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Ame­ri­ka­lı araş­tır­ma­cı­lar, yaş­la­rı or­ta­la­ma 13 olan 40’ı obez 70 ço­cu­ğun bo­yun atar­da­mar­la­rı­nın iç du­var­la­rı­nın ka­lın­lı­ğı­nı ul­tra­son­la ölç­tü ve obez ço­cuk­la­rın atar­da­mar­la­rı­nın da­ha çok 45 ya­şın­da­ki bi­ri­nin­ki­ne ben­ze­di­ği­ni gör­dü. Mis­so­uri Kan­sas Üni­ver­si­te­si­’n­de gö­rev­li bi­lim ada­mı Ge­et­ha Rag­hu­ve­er ve eki­bi­nin yap­tı­ğı araş­tır­ma, atar­da­mar­lar­da­ki yağ­lan­ma­nın, bu ço­cuk­la­rın en er­ken 30 ya­şın­da kalp kri­zi ya da felç ge­çir­me ih­ti­mal­le­ri­ni ar­tır­dı­ğı­nı gös­ter­di. Araş­tır­ma çer­çe­ve­sin­de in­ce­le­nen ço­cuk­lar­da “kö­tü ko­les­te­ro­l” se­vi­ye­le­ri­nin yük­sek, “i­yi ko­les­te­ro­l” se­vi­ye­le­ri­nin dü­şük çık­tı­ğı da göz­len­di. Rag­hu­ve­er, Ame­ri­kan Kalp Bir­li­ği­’nin New Yor­k’­ta­ki top­lan­tı­sın­da sun­du­ğu araş­tır­ma için, “Bu en­di­şe ve­ri­ci bir bul­gu­” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT