BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > K­ri­zi fır­sa­ta çe­vir­di

K­ri­zi fır­sa­ta çe­vir­di

Dün­ya­da ya­şa­nan kü­re­sel eko­no­mik kriz ki­mi in­san­la­rı işin­den eder­ken, ki­mi­le­ri­ni ise iş sa­hi­bi ya­pı­yor.> Fa­tih Ke­çe ADA­NA İHA İŞ SA­Hİ­Bİ OL­DU Borç pa­ray­la iş­ye­ri ku­ran Nu­ra­y ­Us­lu, atöl­ye­sin­de baş­ta ge­lin­lik ol­mak üze­re her tür­lü el­bi­se­yi di­ki­yor. Dün­ya­da ya­şa­nan kü­re­sel eko­no­mik kriz ki­mi in­san­la­rı işin­den eder­ken, ki­mi­le­ri­ni ise iş sa­hi­bi ya­pı­yor. Ada­na­’da 32 ya­şın­da­ki Nu­ray Us­lu da, eşi Ab­dul­ka­dir Us­lu 4 ay ön­ce iş­le­ri kö­tü­ye gi­dip if­las edin­ce, ai­le­si­ni ge­çin­di­re­bil­mek için kol­la­rı sı­va­dı. Us­lu, Sey­han Be­le­di­ye­si Mes­lek Edin­dir­me Mer­ke­zi­’n­de (SEY­MER) ka­tıl­dı­ğı kurs­ta öğ­ren­dik­le­ri­ni uy­gu­la­ma­ya ge­çi­re­rek, gi­yim atöl­ye­si aç­tı. Ar­ka­daş­la­rın­dan bul­du­ğu borç pa­ray­la gi­yim atöl­ye­si açan Nu­ray Us­lu, “Ar­tık ai­le­min bü­tün ge­çi­mi be­nim üze­rim­de, 2 ço­cu­ğu­mu oku­tu­yo­rum, evi­me ek­mek gö­tü­rü­yo­ru­m” de­di. Us­lu, aç­tı­ğı gi­yim atöl­ye­sin­de baş­ta ge­lin­lik ol­mak üze­re ka­dın­la­ra yö­ne­lik her tür­lü kı­ya­fe­ti hazırladıklarını söyledi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT