BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mer­sin’de me­nen­jit paniği

Mer­sin’de me­nen­jit paniği

Ay­nı so­kak­ta otu­ran 2 kişinin me­nen­jitten öl­me­si üze­ri­ne pa­ni­ğe ka­pı­lan va­tan­daş­lar ço­cuk­la­rı aşılatmak için hastanelere akın ettiAy­nı so­kak­ta otu­ran 2 kişinin me­nen­jitten öl­me­si üze­ri­ne pa­ni­ğe ka­pı­lan va­tan­daş­lar ço­cuk­la­rı aşılatmak için hastanelere akın etti Güneş Mahallesi’nde ay­nı so­kak­ta o­tu­ran 2 ço­cu­ğun 3 gün a­ray­la has­ta­la­na­rak kal­dı­rıl­dık­la­rı has­ta­ne­de öl­me­si­nin ar­dın­dan ma­hal­le­de­ki a­i­le­le­rin en­di­şe­le­ne­rek has­ta­ne­ye ge­tir­di­ği ço­cuk sa­yı­sı­ 600’e u­laş­tı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len 3 ki­şi­lik he­ye­tin in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du­ğu Mer­sin’de ö­lüm­le­re, me­nen­jit has­ta­lı­ğı­nın bir tü­rü o­lan “me­nin­go­kok”un se­bep ol­du­ğu bil­di­ril­di. Mer­sin Ka­dın Do­ğum ve Ço­cuk Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Se­la­hat­tin Tok­taş, “2 ço­cu­ğun ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan yak­la­şık 600 ço­cuk has­ta­ne­mi­ze ge­ti­ril­di” de­di. Kor­ku­la­cak bir du­rum ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Tok­taş, kont­rol­le­ri ya­pı­lan ço­cuk­la­rı ta­bur­cu et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Bu a­ra­da, P­rof. Dr. Meh­met Cey­hun baş­kan­lı­ğın­da­ki 3 ki­şi­lik he­ye­tin has­ta­ne­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT