BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sev fa­kat terk et­me, kal as­la git­me!..

Sev fa­kat terk et­me, kal as­la git­me!..

Teh­cir, mü­ba­de­le, var­lık ver­gi­si uy­gu­la­ma­sı, 6-7 Ey­lül Olay­la­rı. Er­me­ni me­se­le­si. İn­san­la­rı yurt­la­rın­dan ko­pa­ran göç­ler. Ya­hu­di te­dir­gin­li­ği. Bir ya­lan ha­ber­le İs­tan­bul­lu Rum­la­rın sö­kü­lüp atıl­ma­sı. Kürt me­se­le­si.Teh­cir, mü­ba­de­le, var­lık ver­gi­si uy­gu­la­ma­sı, 6-7 Ey­lül Olay­la­rı. Er­me­ni me­se­le­si. İn­san­la­rı yurt­la­rın­dan ko­pa­ran göç­ler. Ya­hu­di te­dir­gin­li­ği. Bir ya­lan ha­ber­le İs­tan­bul­lu Rum­la­rın sö­kü­lüp atıl­ma­sı. Kürt me­se­le­si. Bun­lar, bir çö­kü­şün, bir yan­gı­nın, deh­şet­li bir zel­ze­le­nin, kı­sa­ca­sı Os­man­lı son­ra­sı art­çı sar­sın­tı­la­rın ese­ri. 1915 Er­me­ni gö­çün­de ki­min hak­lı ol­du­ğu mü­him de­ğil. Mü­him olan her iki din­den de yüz bin­le­rin mağ­du­ri­ye­ti­dir. Lo­zan ön­ce­si ve de­va­mın­da Ana­do­lu­’dan Yu­na­nis­ta­n’­a Yu­na­nis­ta­n’­dan Ana­do­lu­’ya nü­fus mü­ba­de­le­le­ri ya­pıl­dı, on bin­ler doğ­du­ğu, bü­yü­dü­ğü sev­di­ği top­rak­lar­dan ol­du. Bu­gün Bal­kan­la­r’­da Müs­lü­man Türk nü­fu­su keş­ke mil­yon­lar­ca ol­say­dı. Bu­na kar­şı­lık ta­bi­i ki azın­lık­la­rı­mız da ara­mız­da ya­şa­ya­cak­lar­dı. 93 Har­bi, Bal­kan Har­bi, Dün­ya Har­bi her şe­yi al­tüst et­ti. Lo­za­n’­ın za­fer mi he­zi­met mi ol­du­ğu he­nüz is­bat edil­miş de­ğil­dir. Zi­ra Lo­za­n’­ın bir de giz­li mad­de­le­ri ol­du­ğu söy­le­nip ya­zı­lır. ‘40’lı yıl­lar­da­ki Var­lık Ver­gi­si ke­za in­sa­na zu­lüm­dür. 1955 6-7 Ey­lül Olay­la­rı ise ber­bat bir tez­gâh­tır. Bir ga­ze­te uy­dur­ma bir ha­ber ya­par. Gü­ya Ata­tür­k’­ün Se­la­ni­k’­te doğ­du­ğu bi­li­nen eve Yu­nan­lı­lar bom­ba at­mış­tır. İs­tan­bu­l’­da halk ayak­la­nır. Rum dük­kân­la­rı ta­ru­mar edi­lir. Öz­be­öz İs­tan­bul­lu bu va­tan­daş­la­rı­mız di­ğer­le­ri gi­bi göz­yaş­la­rıy­la bu­ra­la­rı ar­ka­da bı­ra­kır­lar. Yıl­lar son­ra İs­tan­bu­l’­dan gi­den hem­şeh­ri­le­ri Türk­le­re de­dik­le­ri ne­dir bi­lir mi­si­niz? -Bi­zi bu gâ­vur­la­rın içi­ne yol­la­dı­nız. Rum­lar bu­lun­duk­la­rı yer­ler­de kül­tü­rü­mü­zün, Er­me­ni­ler Türk­çe­’nin âde­ta mis­yo­ne­ri ol­muş­lar­dır. Lo­za­n’­a gö­re biz­de ekal­li­yet/azın­lık yal­nız­ca gay­ri­müs­lim ana­sır­dır/un­sur­lar­dır. Böy­le bir tas­nif ol­ma­sa ne olur­du? Hiç­bir şey la­zım gel­mez­di. Çün­kü... Ulu ba­ba­mız Fa­tih ve de­va­mı Sul­tan­lar ve bi­za­ti­hi İs­la­mi­yet in­sa­nın te­mi­na­tıy­dı. Hak her­kes için hak­tır. Kim­se kim­se­nin hak­kı­na do­ku­na­maz. Ha­ram­dır, ya­sak­tır. Mal bir hak­tır, iba­det hak­tır, hür­ri­yet hak­tır, ha­yat hak­tır vs. Bun­la­rın ör­se­len­me­si em­per­ya­liz­min oyu­nuy­la çı­kan harp­ler, de­ği­şen taht­lar­la ol­muş­tur. Kürt kar­deş­le­ri­mi­ze, va­tan­daş­la­rı­mı­za, din­daş­la­rı­mı­za en ufak bir laf et­mek, müm­kün ola­maz. On­lar bu ül­ke­nin eşit men­sup­la­rı. Kürt­çü ile Kürt fark­lı. Şu ta­ri­hî tes­bi­ti ya­pa­lım, bu mem­le­ket­te Ku­r’­an-ı ke­rim unu­tul­ma­dıy­sa Ka­ra­de­niz­li­le­rin, din­dar­lık de­vam et­tiy­se Kürt­le­rin çok bü­yük pa­yı var­dır. Ya sev ya terk et de­ğil. Ya­şa­sın mü­ba­de­le de­ğil. Var­lık ver­gi­si, 6-7 Ey­lül olay­la­rı iyi ki ya­pıl­dı de­ğil. Bi­ze dü­şen şu­nu de­mek: -Sev fa­kat terk et­me, kal as­la git­me. Bu be­re­ket­li top­rak­lar he­pi­mi­ze ye­ter. Biz bu top­rak­lar­da dün, din­ler, dil­ler, mez­hep­ler, kı­ya­fet­ler, örf­ler­le çok ama çok da­ha faz­la zen­gin­dik. Biz, yok­sa yö­net­me ka­bi­li­ye­ti­mi­zi mi kay­bet­tik!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT