BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > U­zay Yo­lu ve Mr S­pock ge­ri dö­nü­yor

U­zay Yo­lu ve Mr S­pock ge­ri dö­nü­yor

Bir dö­nem ek­ran­lar­da bü­yük be­ğe­niy­le ta­kip edi­len Uzay Yo­lu dizisi önü­müz­de­ki yıl ma­yıs ayın­da ye­ni­den ek­ra­na dö­nü­yor.Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Uzay Yolu dizisi yeniden ekranlara geliyor. Lost di­zi­si­nin ya­pım­cı­sı JJ Ab­rams, Lon­dra­’da dü­zen­le­di­ği bir ba­sın top­lan­tı­sıy­la önü­müz­de­ki yıl ma­yıs ayın­da gös­te­ri­me gir­me­si bek­le­nen Uzay Yo­lu fil­mi­ni kı­sa klip­ler­le ta­nıt­tı. Ame­ri­ka­lı ak­tör Chris Pi­ne­’ın Kap­tan Kirk, He­ro­es di­zi­si­nin yıl­dı­zı Zac­hary Qu­in­to­’nun Mr Spock ve İn­gi­liz oyun­cu Si­mon Peg­g’­in de mü­hen­dis Scott­y’­yi can­lan­dır­dı­ğı film­de, Leo­nard Ni­mo­y’­un da ih­ti­yar Mr Spoc­k’­ı can­lan­dır­dı­ğı gö­rül­dü. Hiç­bir za­man bü­yük bir Uzay Yo­lu hay­ra­nı ol­ma­dı­ğı­nı iti­raf eden ya­pım­cı Ab­rams, fil­min Ma­yıs 2009’da gös­te­ri­me gir­me­si­ni ön­gör­dük­le­ri­ni be­lirt­ti. Top­lan­tı­da ay­rı­ca ka­tı­lım­cı­la­ra üzer­le­rin­de “Yıl­dız Fi­lo­su­” şek­li bu­lu­nan renk­li mi­ni kek­ler ik­ram edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT