BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kaptan, müsait bir bulutta...

Kaptan, müsait bir bulutta...

Ben kal­dır­dın sen in­dir ya­rab­bi... Uçak ha­va­lan­dı­ğı an­dan te­ker­lek­ler ye­re de­ğe­ne ka­dar kal­bi mak­si­mum hız­da atan, üs­tü­ne üst­lük bin­di­ği uçak tür­bü­lan­sa gi­ren yol­cu­nun dua­sı...Ben kal­dır­dın sen in­dir ya­rab­bi... Uçak ha­va­lan­dı­ğı an­dan te­ker­lek­ler ye­re de­ğe­ne ka­dar kal­bi mak­si­mum hız­da atan, üs­tü­ne üst­lük bin­di­ği uçak tür­bü­lan­sa gi­ren yol­cu­nun dua­sı... Kel­le kol­tuk air­li­nes bi­linç­li bir uçuş için gu­rur­la su­nar... Tür­bü­lans; ani ve de­ğiş­ken ha­va akım­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu, uçak­lar­da sar­sın­tı ile be­lir­gin dü­şüş­le­re ne­den olan dü­zen­siz­lik­tir efem... Ya­ni pa­ni­ğe ge­rek yok, ama her şey ola­bi­lir. Daş dü­şe­bü­lü, ayu çı­ka­bü­lü... - Kal­kış ön­ce­si kap­ta­nın; “ca­bin crew sli­de arm and cross­chec­k” anon­su­nu du­ya­cak­sı­nız. Kork­ma­yın, acil du­rum fa­lan yok! Biz an­la­ma­ya­lım di­ye mi İn­gi­liz­ce söy­le­ni­yor bi­le­mem ama bu, uçuş eki­bi­ne yö­ne­lik; “ar­ka­daş­lar ha­zır mı­yız, van tu tri­i” ta­dın­da bir pi­lot ar­tist­li­ği­dir. Em­ni­yet için söy­le­ni­yor, kap­tan unut­sa bi­le siz içi­niz­den söy­le­yin, hu­zur için­de uçun... - Kas­ma­yın. ‘Zin­cir­le­me tür­bü­lans­lar bi­le ba­na sırt ma­sa­jı gi­bi ge­li­r’ kah­ra­man­cı­lı­ğı oy­na­ma­yın. Kor­ku­yor­san kor­ku­yor­sun kar­de­şim.. Aç göz­le­ri­ni­zi ko­ca­man, n’­oo­lu­yo di­ye ba­ğır, de­min kol­tu­ğu­nu so­nu­na ka­dar ya­tı­rıp se­ni ke­pek­le­riy­le ta­nış­tı­ran hö­dü­ğü tar­tak­la, at için­de­ki­le­ri... Dı­şa vur­ma­dı­ğın stres ya­rın öbür gün oran­da bu­ran­da si­vil­ce uçuk bö­cük ola­rak ge­ri tep­se da­ha mı iyi. - Ama­aa... Hos­tes; “sa­de­ce ba­sit bir tür­bü­lan­sa gir­dik bey­fen­di­cim... en­di­şe­len­me­yi­n” de­se de, pört­le­miş göz­ler­le “Al­la­hım, sa­na ge­li­yo­rum!” di­ye ba­ğır­ma­yın! Di­ğer yol­cu­lar da kor­ku­yor!! - Kon­trol ku­le­si­nin bir iki “Ö­nün­de­ki gös­ter­ge­de ne ya­zı­yor, sa­ğın­da­ki ko­lu çe­k” yar­dı­mıy­la ben bu uça­ğı in­di­ri­rim he­ve­si­ne ka­pıl­ma­yın. Ay­rı­ca Ame­ri­kan hal­kı ve bay baş­kan si­ze min­net­tar ol­ma­ya­cak. On­lar film­ler­de olu­yor. Otu­run ye­ri­ni­ze! - Sar­sın­tı ke­sil­di­ğin­de sa­kin­le­şin. Me­no­poz­lu tey­ze­ler gi­bi “da­ra­lı­yo­rum az bi cam ka­pı açı­n” di­ye tut­tur­ma­yın. Bi zah­met bi­le de­mi­yo­rum. -Sağ sa­lim ye­re inin­ce ter­ci­he gö­re; al­kış­la­mak, se­vinç­ten ağ­zı to­par­la­ya­ma­mak, de­rin bir oh çek­mek uy­gun ola­bi­lir. La­kin ha­lay çek­mek, kok­pi­te çi­çek yol­la­mak, hos­te­si öp­me­ye kal­kış­mak, biz­nis kı­las­ta­ki­le­re ha­va ol­sun di­ye “bü­tün çay­lar ben­de­n” di­ye ba­ğır­mak abes ka­ça­bi­lir. Şük­ret­mek ye­ter­li­dir...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT