BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bush’un piş­man­lık­la­rı

Bush’un piş­man­lık­la­rı

O­cak a­yın­da gö­re­vi dev­re­de­cek ABD Baş­ka­nı, I­rak ve Af­ga­nis­tan’da iz­le­di­ği po­li­ti­ka­lar­la il­gi­li ba­zı söz­le­rin­den do­la­yı piş­man­lık duy­du­ğu­nu a­çık­la­dıABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush, halefi Ba­rack Oba­ma’yı Be­yaz Sa­ray’da ka­bu­lün­den ön­ce se­le­fi Bill Clin­ton’a da­nış­tı­ğı­nı söy­le­di. Bush, Ame­ri­kan CNN te­le­viz­yo­nu­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “ay­nı şart­lar­da Bill Clin­ton ile yap­tı­ğım ko­nuş­ma­yı ve ba­na ne ka­dar iyi dav­ran­dı­ğı­nı ha­tır­lı­yo­rum, ben de Oba­ma’yı ka­bu­lüm­den ön­ce Clin­ton’ı ara­ya­rak da­nış­tım” de­di. Baş­kan Bush, ilk si­yah baş­kan Oba­ma’nın za­fe­ri­nin ül­ke­si için “ta­ri­hi bir an” ol­du­ğu­nu ve ken­di­si­ne ba­şa­rı di­le­di­ği­ni tek­rar­la­dı. 20 Ocak’ta gö­re­vi Ba­rack Oba­ma’ya bı­ra­ka­cak Bush ay­rı­ca, Irak sa­va­şı­nın baş­la­ma­sın­dan 40 gün son­ra Ab­ra­ham Lin­coln uçak ge­mi­sin­de “Gö­rev Ta­mam” ya­zı­lı pan­kar­tın önün­de ko­nuş­mak­tan piş­man­lık duy­du­ğu­nu söy­le­di. Bush, “Ba­zı­la­rı, ‘Baş­kan, Irak sa­va­şı­nın bit­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor’ di­ye an­la­dı­lar, ben öy­le dü­şün­mü­yor­dum, ama bu pan­kart kö­tü me­saj ver­di” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan­lık dö­ne­miy­le il­gi­li çar­pı­cı iti­raf­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Bush, “Usa­me bin La­din’in ölü ya da di­ri ge­ti­ril­me­si­ni is­te­mek” gi­bi sarf et­ti­ği ba­zı söz­ler­den de piş­man ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.
Kapat
KAPAT