BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­rış yine teh­li­ke­de!

Ba­rış yine teh­li­ke­de!

İs­ra­il i­le Gaz­ze Şe­ri­di’n­de­ki Ha­mas a­ra­sın­da­ki a­teş­kes bir haf­ta i­çin­de i­kin­ci de­fa ya­ra al­dı. İs­ra­il as­ker­le­ri­nin, Gaz­ze Şe­ri­di’nin or­ta ke­sim­le­rin­de bu­lu­nan El Ka­ra­ra’ya dü­zen­le­di­ği o­pe­ras­yon­da 4 Ha­mas men­su­bu öl­dü.İs­ra­il i­le Gaz­ze Şe­ri­di’n­de­ki Ha­mas a­ra­sın­da­ki a­teş­kes bir haf­ta i­çin­de i­kin­ci de­fa ya­ra al­dı. İs­ra­il as­ker­le­ri­nin, Gaz­ze Şe­ri­di’nin or­ta ke­sim­le­rin­de bu­lu­nan El Ka­ra­ra’ya dü­zen­le­di­ği o­pe­ras­yon­da 4 Ha­mas men­su­bu öl­dü. O­pe­ras­yo­nu doğ­ru­la­yan İs­ra­il or­du­su; as­ker­le­rin, gü­ven­lik çit­le­ri­nin ya­kın­la­rı­na pat­la­yı­cı yer­leş­tir­me­ye ça­lı­şan bir g­rup tes­pit et­tik­le­ri­ni, kar­şı­lık­lı a­teş a­çıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. As­ker­le­re ha­van mer­mi­si sal­dı­rı­sı ya­pıl­dı­ğı kay­de­di­len a­çık­la­ma­da, bir İs­ra­il as­ke­ri­nin ha­fif ya­ra­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. Ge­çen haf­ta sa­lı gü­nü de İs­ra­il as­ker­le­ri i­le Ha­mas’ın mi­li­tan­la­rı a­ra­sın­da­ki ça­tış­ma­da 7 Kas­sam ü­ye­si öl­dü­rül­müş­tü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT