BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > H­ris­tof­yas: Ta­lat’la or­tak fel­se­fe­miz yok

H­ris­tof­yas: Ta­lat’la or­tak fel­se­fe­miz yok

Kıb­rıs Rum yö­ne­ti­mi li­de­ri Di­mit­ris H­ris­tof­yas, “ne tür bir dev­let is­te­dik­le­ri” ko­nu­sun­da, KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met A­li Ta­lat’la “or­tak fel­se­fe­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı” söy­le­di.Kıb­rıs Rum yö­ne­ti­mi li­de­ri Di­mit­ris H­ris­tof­yas, “ne tür bir dev­let is­te­dik­le­ri” ko­nu­sun­da, KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met A­li Ta­lat’la “or­tak fel­se­fe­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı” söy­le­di. Ta­lat’la ön­ce­ki gün yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin ar­dın­dan Rum ba­sı­nı­na a­çık­la­ma­lar­da bu­lu­nan H­ris­tof­yas, gö­rüş bir­lik­le­ri ve an­laş­maz­lık­la­rın her za­man ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Dev­le­tin ne de­re­ce bir­le­şik, ne de­re­ce is­tik­rar­lı ve iş­le­ye­bi­lir o­la­ca­ğı­nı son a­na ka­dar mü­za­ke­re e­de­ce­ğiz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT