BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ku­düs’e la­ik baş­kan!

Ku­düs’e la­ik baş­kan!

İs­ra­il’de ön­ce­ki gün ya­pı­lan ma­hal­li se­çim­ler­de Ku­düs be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı la­ik iş ada­mı Nir Bar­kat ka­zan­dı.İş a­da­mı Nir Bar­kat, se­çim so­nuç­la­rı ke­sin­leş­tik­ten son­ra za­fer ko­nuş­ma­sı yap­tı. İs­ra­il’de ön­ce­ki gün ya­pı­lan ma­hal­li se­çim­ler­de Ku­düs be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı la­ik iş ada­mı Nir Bar­kat ka­zan­dı. İs­ra­il te­le­viz­yon­la­rı Bar­kat’ın yüz­de 52 oy al­dı­ğı­nı bil­dir­di. Bar­kat’ın baş ra­ki­bi ha­ham Me­ir Po­ruş ise yüz­de 43 oy el­de et­ti. Bar­kat, dün sa­bah za­fe­ri­ni ilan et­ti ve “her­ke­sin be­le­di­ye baş­ka­nı ola­ca­ğı­nı” söy­le­di. Tek­no­lo­ji ya­tı­rım­cı­sı olan Bar­kat, “Gö­re­vi­min zor­lu­ğu­nu bi­li­yo­rum. Şim­di şeh­rin iyi­li­ği için ça­lış­ma za­ma­nı­dır” di­ye ko­nuş­tu. 2003 yı­lın­dan bu ya­na gö­rev­de bu­lu­nan Uri Lu­po­li­ans­ki, be­le­di­ye iş­le­ri­ne di­ni gö­rüş­le­ri­ni ka­rış­tır­mak ve Arap­la­ra kar­şı Ya­hu­di­le­rin çı­kar­la­rı için ça­lış­mak­la it­ham edi­li­yor­du. Se­çim, ken­tin la­ik ke­sim­le­riy­le, gi­de­rek bü­yü­yen Ya­hu­di ce­ma­ati ara­sın­da bir mü­ca­de­le ola­rak gö­rü­lü­yor­du. (İHA)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92325
  % 0.7
 • 5.3466
  % -0.72
 • 6.0882
  % -0.75
 • 6.8351
  % -0.69
 • 210.541
  % -0.52
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT