BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çöp ev­den ta­ban­ca bi­le çık­tı

Çöp ev­den ta­ban­ca bi­le çık­tı

Mer­sin’de, bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren be­le­di­ye za­bı­ta e­kip­le­ri, Me­su­di­ye Ma­hal­le­si 5111 So­kak’ta çöp ev or­ta­ya çı­kar­dı.> MER­SİN İ­HA Mer­sin’de, bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren be­le­di­ye za­bı­ta e­kip­le­ri, Me­su­di­ye Ma­hal­le­si 5111 So­kak’ta çöp ev or­ta­ya çı­kar­dı. Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü e­kip­le­ri ta­ra­fın­dan te­miz­le­nen çöp ev­den bir de ta­ban­ca çık­tı. Ko­nuy­la il­gi­li bil­gi ve­ren Ak­de­niz Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dü­rü A­ti­la Bal, N.T. i­sim­li şah­sın ken­di­ne a­it ev­de so­kak­lar­dan top­la­dı­ğı çöp­le­ri bi­rik­tir­di­ği ve bu çöp­le­rin o­luş­tur­du­ğu kö­tü ko­ku­la­rın çev­re­de o­tu­ran sa­kin­le­re ra­hat­sız­lık ver­di­ği ih­ba­rı ü­ze­ri­ne e­kip­le­rin ev sa­hi­bi­ne çöp­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı i­çin u­ya­rı­da bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Çöp­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı i­çin yap­tı­ğı­mız u­ya­rı­la­ra rağ­men çöp bi­rik­tir­me­ye de­vam e­den şah­sın e­vin­de bu­lu­nan çöp­le­rin te­miz­len­me­si i­çin en­cü­men ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da te­miz­lik ça­lış­ma­sı baş­lat­tık. 3 kam­yon çö­pün çı­kar­tıl­dı­ğı ev, ya­pı­lan te­miz­lik ça­lış­ma­sı son­ra­sın­da si­nek­le mü­ca­de­le e­kip­le­ri ta­ra­fın­dan ha­şe­re­le­re kar­şı i­laç­lan­dı” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT