BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­İş Ban­ka­sı k­re­di­le­rini de yüz­de 35 ar­tır­dı

­İş Ban­ka­sı k­re­di­le­rini de yüz­de 35 ar­tır­dı

İş Ban­ka­sı, brüt kâ­rı­nı 2 mil­yar 552 mil­yon YTL, net kâ­rı­nı 1 mil­yar 310 mil­yon YTL ola­rak açık­lar­ken, top­lam kre­di­le­rin de yüz­de 35 ar­ta­rak 45 mil­yar 749 mil­yon YTL’ye ulaş­tı­ğı­na dik­kat çek­ti.İş Ban­ka­sı, brüt kâ­rı­nı 2 mil­yar 552 mil­yon YTL, net kâ­rı­nı 1 mil­yar 310 mil­yon YTL ola­rak açık­lar­ken, top­lam kre­di­le­rin de yüz­de 35 ar­ta­rak 45 mil­yar 749 mil­yon YTL’ye ulaş­tı­ğı­na dik­kat çek­ti. İş Ban­ka­sı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ban­ka­nın per­for­man­sı ile kre­di­ler­de­ki pi­ya­sa pa­yı­nı ar­tır­dı­ğı, kre­di­le­rin top­lam ak­tif­ler için­de­ki pa­yı­nın da yüz­de 50’ye çık­tı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. İş Ban­ka­sı’ndan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, şu de­ğer­len­dir­me­le­re yer ve­ril­di: “İş Ban­ka­sı 2008 yı­lı­nın üçün­cü çey­re­ğin­de, top­lam mev­du­at­ta da sek­tö­re gö­re da­ha hız­lı bir bü­yü­me ora­nı ya­ka­la­ya­rak hem pa­zar pa­yı­nı ar­tır­dı, hem de top­lam mev­du­at bü­yük­lü­ğün­de özel ban­ka­lar ara­sın­da­ki li­der ko­nu­mu­nu sür­dür­dü. İlk 9 ay­lık bö­lüm­de top­lam mev­du­at ar­tı­şı yüz­de 16 ol­du.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT