BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Şe­ker­bank’ın net kâ­rı yüz­de 13 art­tı

­Şe­ker­bank’ın net kâ­rı yüz­de 13 art­tı

Şe­ker­bank 2008 yı­lı­nın ilk do­kuz a­yın­da 122 mil­yon 524 bin YTL net kâr el­de et­ti. Ban­ka’nın net kâ­rı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 13 yük­sel­di.Şe­ker­bank 2008 yı­lı­nın ilk do­kuz a­yın­da 122 mil­yon 524 bin YTL net kâr el­de et­ti. Ban­ka’nın net kâ­rı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 13 yük­sel­di. 2008 yı­lı­nın ilk do­kuz a­yı­na a­it fi­nan­sal tab­lo­la­rı­nı a­çık­la­yan Şe­ker­bank, top­lam ak­tif­le­ri­ni yüz­de 29 bü­yü­ye­rek 7.87 mil­yar YTL’ye yük­selt­ti. Şe­ker­bank’ın ak­tif­le­ri i­çin­de yüz­de 60’lık pa­ya sa­hip o­lan k­re­di­ler, 2007 yıl so­nu­na gö­re yüz­de 32 ar­ta­rak 4.8 mil­yar YTL’ye u­laş­tı. Ban­ka­nın ak­tif­le­rin­de­ki ar­tı­şın en ö­nem­li pay­da­sı­nı o­luş­tu­ran KO­Bİ, es­naf ve mik­ro iş­let­me k­re­di­le­ri, ban­ka­nın top­lam k­re­di port­fö­yü­nün yüz­de 45’i­ni o­luş­tu­ru­yor. Şe­ker­bank Ge­nel Mü­dü­rü Me­riç U­lu­şa­hin, bi­lan­ço­da­ki mev­du­a­tın bü­tün kay­nak bö­lü­mü i­çin­de­ki pa­yı­nı yüz­de 71’e yük­selt­tik­le­ri­ni, Şe­ker­bank’ın öz­kay­nak bü­yük­lü­ğü­nün i­se yüz­de 7 ar­ta­rak 927.5 mil­yon YTL’ye u­laş­tı­ğı­nı a­çık­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT